Detaljplan för Fångö 1:16

Förslag till detaljplan för fastigheten Fångö 1:16, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Fångö 1:16.
Planområdet är beläget på ön Fångö i Gryts skärgård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsättning och förbättring av den nuvarande och framtida verksamhet som bedrivs av en stiftelse på fastigheten. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att förvalta fastigheten som en del av skärgårdskulturen, och genomföra visningar och guidade turer.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.
Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet:

Förslaget till detaljplan har antagits i Miljö- och byggnämnden 2018-12-13 § 169 och vann laga kraft 2020-02-06.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Samhällsplanering/Plan och Bygg