Detaljplan för del av Valdemarsvik 4:4 (Sparbankshallen)

Ett planförslag har arbetats fram för Detaljplan för del av Valdemarsvik 4:4 (Ishallen). Planförslaget möjliggör för att säkerställa befintlig verksamhet inom området. Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Bilden visar planprocessen olika steg.

Planförslaget befinner sig i skedet mellan granskning och antagande.

Planförslaget omfattar del av fastigheten Valdemarsvik 4:4 och ligger nordväst om centrala Valdemarsvik. Syftet med planläggningen är att säkerställa den verksamhet som finns på platsen idag (Ishall) genom att ändra markanvändningen från industri till besöksanläggning.

Bild av området som berörs.

Processen hittills

Miljö- och byggnämnden beslutade den 2022-12-15 § 152 att pröva en ny detaljplan.

Miljö- och byggnämnden har vid sitt möte den 2023-05-04 §52 beslutat att planförslaget kan ställas ut på samråd och granskning.

Samråd av planförslaget pågick mellan 2023-06-16 och 2023-08-25.
Granskning av planförslaget mellan 2023-10-27 och 2023-11-10.