Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön)

Om detaljplanen
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området gränsar till dels skärgården men även Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70 hektar.

Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur campingens verksamhet får vidgas i fråga om geografisk utbredning och byggrätt samt placering och omfattning av bryggor. Planen ämnar även till att säkerställa och utöka byggrätten för en del av fastigheterna, vilka ligger inom planområdet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen för Gryts Prästgård 1:37 antogs av kommunfullmäktige 2021-11-29 §113 och vann laga kraft 2022-10-10.  

Ekön och Coast4Us
Detaljplanen omfattar Eköns naturreservat och Ekön valdes ut som pilotområde i projektet Coast4Us. Coast4Us är ett EU-projekt med syftet att upprätta hållbara planer med lokal förankring. Detta uppnås genom nya metoder för dialog under planprocessen och speciellt i det tidiga skedet.

Här kan ni trycka för att få veta mer om projektet -> Coast4Us