Detaljplan för Fredriksnäs 1:1

Planområdet omfattar fastigheten Fredriksnäs 1:1, Valdemarsviks kommun.

Bilden visar planprocessen olika steg.

Bilden visar vart i planprocessen planförslaget är.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utvidgning av marinan på fastigheten Fredriksnäs 1:1, med fler båthallar, bryggor och dylikt. Fastigheten är i nuläget inte detaljplanelagd men används redan som marina.

Översiktskarta med planområde markerat

Översiktskarta med planområde markerat

Förslaget till detaljplan antogs av Miljö- och byggnämnden 2019-06-13 § 91.

Detaljplanen har fått laga kraft 2019-07-12.