Detaljplan för Fredriksnäs 1:1

Förslag till detaljplan för fastigheten Fredriksnäs 1:1, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Fredriksnäs 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utvidgning av marinan på fastigheten Fredriksnäs 1:1, med fler båthallar, bryggor och dylikt. Fastigheten är i nuläget inte detaljplanelagd men används redan som marina.

Status i planarbetet:
Förslaget till detaljplan antogs av Miljö- och byggnämnden 2019-06-13 § 91 och vann laga kraft 2019-07-12.