Detaljplan för Valdemarsvik 3:1 del av

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheter Valdemarsvik 3:1, del av. Planområdet är beläget längs med Storgatan i centrala Valdemarsvik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägaren för Köpmannen 3 att förvärva del av Valdemarsvik 3:1 och därmed utöka sin verksamhet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-09-24 § 179 att förslaget till detaljplan för Valdemarsvik 3:1 skulle ut på samråd.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-06 § 123 att förslag till detaljplan för Valdemarsvik 3:1 ska ställas ut för granskning.

Förslaget till detaljplan var utställd för granskning under tiden 2022-10-17– 2022-10-31.

Planförslaget antogs av Miljö-och Byggnämnden 2022-12-15 § 153 och vann laga kraft 2023-01-12.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur