Detaljplan för Valdemarsvik 3:1 del av

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheter Valdemarsvik 3:1, del av. Planområdet är beläget längs med Storgatan i centrala Valdemarsvik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägaren för Köpmannen 3 att förvärva del av Valdemarsvik 3:1 och därmed utöka sin verksamhet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Miljö- och byggnämnden har 2020-09-24 § 179 beslutat att förslaget till detaljplan för Valdemarsvik 3:1 ska ut för samråd.

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 2020-10-30 – 2020-11-22.

Planhandlingarna finns tillgängliga uppe till höger.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur