Detaljplan för Kättilö 1:34 del av m.fl.

Detaljplan för del av fastigheten Kättilö 1:34 m.fl.
Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Planområdet är beläget på Kättilö. Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse och i skärgårdslandskapet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Beslut i planärendet har tagits av kommunfullmäktige 2019-10-28 §93.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-03.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur