Detaljplanering

En detaljplan reglerar markens och vattnets användning. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, och rättigheter och skyldigheter för markägaren. Med andra ord redovisar detaljplanen hur, vad och var man får bygga.

En detaljplan upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, illustrationer som visar hur området kan komma att se ut, en beskrivning av syftet med planen, de förändringar som planeras och vilka konsekvenser dessa får för bland annat miljön.

Planhandlingarna ska också tala om hur genomförandet av detaljplanen är tänkt att gå till.

Detaljplaneringsprocessen

Då behövs en detaljplan

Kommunen ska framställa detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Situationer då detaljplan behövs:

  • Vid större avvikelse från gällande plan.
  • Områden där det finns ett bebyggelse-tryck och där ny bebyggelse är lämplig.
  • Byggnader som ger störningar eller andra effekter på omgivningen.
  • Ny bebyggelsegrupp i närheten av befintlig sammanhållen bebyggelse som saknar detaljplan.