Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20. Planområdet är beläget 4 kilometer, fågelvägen, öster om Valdemarsvik och mellan sjöarna Gåsen och Hemsjön.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse och därmed skapa förutsättningar för ytterligare byggnader på en nyligen sammanslagen större fastighet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planförslaget antogs av Miljö- och byggnämnden 2020-09-24. Beslutet har vunnit laga kraft. 

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur