Detaljplan för Käggla 1:13

Orienteringsbild Käggla 1:13

Förslag till detaljplan för fastigheten KÄGGLA 1:13 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Käggla 1:13. Planområdet är beläget sydost om Valdemarsviks samhälle, söder om Valdemarsviken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt villaområde, med ett 20-tal nya villor i ett naturskönt område med utsikt över Valdmarsviken.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet:
Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2019-05-27 §63 och vann laga kraft 2019-06-27