Detaljplan för del av Fyrtorp 1:107 (Fyrudden)

Detaljplan för del av Fyrtorp 1:107 (Fyrudden)

Förslag till detaljplan för fastigheten FYRTORP 1:107 del av, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Planområdet är beläget i Fyrudden. Syftet med detaljplanen är att utveckla befintligt hamnområde, och detaljplanen initierades som en del i BACES-projektet. Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan, men det ursprungliga ändamålet -hamnverksamhet- kommer i det nya förslaget vara fortsatt primärt ändamål.

Förslaget till detaljplan har varit utställt för både samråd, granskning och förnyad granskning men på grund av att det behöver göras så pass omfattande ändringar av planförslaget inför antagandet, måste en ny granskning ske.

Planens genomförande bedöms inte längre medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen uppdatering gjorts av den miljökonsekvensbedömning som upprättats tidigare i processen.
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Förslaget till detaljplan var utställt för förnyad förnyad granskning under tiden 2021-02-05 – 2021-03-05.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga uppe till höger.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur