Detaljplan för Fyrtorp 1:18, 1:19 och del av 1:107 (Fyrudden)

Detaljplan för Fyrtorp 1:18, 1:19 och del av 1:107 (Fyrudden)

Ett planförslag har arbetets fram för fastigheterna Fyrtorp 1:18, 1:19 och del av 1:107.
Planförslaget möjliggör för verksamheten inom området att utvecklas.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Bilden visar planprocessen olika steg.

Planområdet är beläget i Fyrudden som är en del av Gryts skärgård.

Detaljplanen syftar  till att ge befintliga byggnader ett bredare användningssätt för att bemöta ett framtida servicebehov.
Området ges ett bredare användningssätt genom att nuvarande hamnverksamhet kompletteras med centrumverksamhet och tillfällig övernattning.
Byggrätter utökas och blir mer flexibla.

Planförslaget har varit utställt för granskning och förnyad granskning vid fyra tidigare tillfällen.
Senaste granskningen genomfördes 2024-02-21 – 2024-03-13.

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Förslaget till detaljplanen antogs  av miljö-och byggnämnden den 2024-03-28 §40 och vann laga kraft 2024-04-29.

Valdemarsviks kommun
Plan-och bygglovskontoret