Detaljplan för Valdemarsvik 5:2 del av (Stationshuset)

Sektor service och samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Valdemarsvik 5:2 (Stationshuset). Planområdet är beläget är beläget i Valdemarsvik centrum och utgörs av det gamla stationsområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning och försäljning av del av fastigheten Valdemarsvik 5:2. Vidare är syftet att den nya fastigheten ska kunna användas för ändamålen bostad, handel och kontor. Åtgärder och genomföranden som vidtas bör undvika förvanskning av områdets kulturhistoriska värde.

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-29 §169 och vann laga kraft 2022-01-01.