Översiktsplanering & Program

Översiktsplanering är kommunernas långsiktiga planering. Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt ur ett långsiktigt perspektiv.

En översiktsplan (ÖP) pekar ut hur mark och vatten i kommunen ska användas, vilka områden som ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse samt vilka som bör sparas för rekreation.

Förslag till översiktsplaner samråds med Länsstyrelsen, grannkommuner och regionala organ. Kommunmedborgarna ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När översiktsplanerna är antagna blir de vägledande för kommunens beslut som exempelvis gäller detaljplanering och bygglov.

Mer information

Översiktsplanering – för en långsiktigt bra helhet – Boverket