Vem ansvarar för vad?

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av
källaröversvämningar.

Kommunens ansvar

 • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir
  överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
 • Kommunen ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem
  informera berörda fastighetsägare.

Fastighetsägarnas ansvar

 • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för
  skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Alla förändringar av fastighetens VA-system ska godkännas av VA-enheten.
 • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem i
  gatan.
 • Se till att fastighetens stuprör inte felaktigt är kopplade på spillvattenledning.
 • Se till att fastighetens dräneringsrör inte felaktigt är kopplade på spillvattenledning.
 • Lämpligt utnyttjande av källaren.