Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Vill du göra en servisanmälan, det vill säga ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet? Servisanmälan gör du via blanketten till höger på denna sida.

Detta behöver du tänka på när du gör anslutningsanmälan

Till anmälan ska du alltid bifoga en vatten- och avloppssituationsplan och ritningar som visar samtliga byggnader på fastigheten. På VA-situationsplanen ska alla VA-ledningar som dras utomhus finnas inritade. Planen ska alltså redogöra för:

  • vattenledningar på tomtmark
  • spillvattenledningar på tomtmark
  • stuprör (om det är utkastare eller om det leds i ledningar till stenkista eller till den allmänna anläggningen)
  • dräneringsledningar
  • ledningar från eventuella brunnar på tomten

Anmälan måste vara komplett för att kunna behandlas.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt som fastighetens ledningar kopplas samman med våra ledningar. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens ledningar och våra ledningar. Vi meddelar dig förbindelsepunkten så fort den är upprättad.

Anläggningsavgift

I samband med försäljning av kommunal tomt betalas anläggningsavgift tillsammans med köpeskilling på tillträdesdagen. Anläggningsavgift som berör annan fastighet betalas genom att faktura skickas ut kort efter att förbindelsepunkt har blivit förmedlad. Anläggningsavgift faktureras med 30 dagars förfallodatum. Från och med att fakturan är betald kommer en fast månadsavgift att tas ut.

Mätare och mätarplats

Vi sätter upp mätaren efter att anläggningsavgiften är betald och det finns en godkänd mätarplats. Mätarplatsen ska vara frostfri, lätt åtkomlig (ej inbyggd) för att byte av mätare och avläsning ska kunna göras.

Mätarens placering skall vara godkänd av kommunens VA-avdelning. VA-avdelningen har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och har ensamt befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätare. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör golvbrunn
anordnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Mätaren
skall placeras lätt åtkomlig och bör därför inte blockeras eller byggas in, se figur nedan.

Figur 1 och 2: Vattenmätarplats, utrymmesbehov för en mätare

Påkoppling av vatten

Vattnet får endast sättas på av oss och detta görs i samband med att vattenmätaren sätts upp. Innan påkoppling kan ske ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Serviceanmälan ska vara godkänd av VA-avdelningen.
  • Anläggningsavgiften ska vara betald.
  • Eventuella erforderliga avtal ska vara träffade.
  • Vattenmätarplats ska vara godkänd och besiktigad av VA-personal.
  • Fastighetens serviceledningar ska vara korrekt anslutna till de allmänna ledningarna.

Byggvatten

Under tiden du bygger ditt hus finns det möjlighet att få byggvatten. Det anmäler du till vår kundtjänst.