Eget avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter, näringsämnen med mera. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. Det är även mycket viktigt att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt för att reningen av avloppsvattnet ska fungera.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är ansvarig för anläggningen, att avloppsanläggningen fungerar och uppfyller de lagkrav som finns. En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Anlägga en ny eller ändra en avloppsanläggning

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till Miljö- och byggnämnden. Om du anlägger en avloppsanläggning utan att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att få betala en statlig miljösanktionsavgift.

Skötsel av din avloppsanläggning

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Du som fastighetsägare bör gå igenom den minst en gång per år. Titta i alla brunnar samt kontrollera övriga delar av anläggningen. Du kan få tips om hur du enklast gör detta i informationsbladet Underhåll av avloppsanläggningen som finns under rubriken ”Dokument” på denna sida.

Frågor och svar enskilt avlopp

 • Hör med mäklare eller tidigare ägare vad de har för uppgifter om den avloppsanordning som idag finns på fastigheten.
 • Miljökontoret kan hjälpa dig med att ta reda på om det finns tillstånd för anläggningen.
 • Miljökontoret gör inga besiktningar av avloppsanordningen i samband med husköp.
 • Om området är kontrollerat (inventerat) kan miljökontoret tala om vilken bedömning som gjordes då.
 • Är området inte inventerat så görs en bedömning av avloppet när detta blir aktuellt.
 • Den som säljer fastigheten är skyldig att informera eventuella köpare om att det finns ett föreläggande på fastigheten. Ett föreläggande är ett beslut som talar om att något ska utföras.

Mer läsning finns i foldern Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp.

 • Miljökontorets roll är att bedöma det förslag som lämnats in utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter.
 • Miljökontoret kan inte utforma det förslag som de sedan ska bedöma på grund av att det skulle bli en intressekonflikt.
 • Om man behöver hjälp med att utforma ett förslag kan man vända sig till en entreprenör eller VA-konsult.

Miljökontoret kan inte rekommendera någon specifik entreprenör. Vi har däremot tagit fram en lista på förslag på entreprenörer som du hittar här. Du kan också välja en entreprenör som inte står med på listan. Var noga med att säkerställa att din entreprenör är kunnig inom området.

Det beror på hur komplext ärendet och hur komplett ansökan är när den kommer in till miljökontoret. Från komplett ärende brukar beslut i ärendet fattas inom 6 veckor. Tänk på att du inte får påbörja arbetet innan du har fått ditt beslut.

Handläggningstiden kan fördröjas om:

 • Det behövs mer omfattande undersökningar på fastigheten.
 • Det saknas viktiga uppgifter i ansökan.
 • Förslaget inte uppfyller de krav som ställs.

Ja. Du kan göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggandet av enskilt avlopp, kontakta Skatteverket för mer information.

När krävs ansökan?:

 • Vid inrättande av avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp (Bad, Disk, Tvätt).
 • Vid inrättande av avloppsanordning för BDT-avlopp inom planlagda områden eller inom 100 m från sjö/vattendrag
 • Vid anslutning av vattentoalett till befintlig BDT-anordning.
 • Vid anläggande av ny infiltration/markbädd.
 • Installation av WC till sluten tank.

När krävs anmälan?:

 • Vid inrättande av avlopp för BDT utanför planlagda områden.
 • Vid åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på utgående avloppsvatten, t ex komplettering med eller borttagande av urintoalett, kemfällning, anslutning av fler byggnader.

Oftast blir det billigare för dig som husägare om ni gör en gemensam avloppsanläggning i området där du bor. En gemensam anläggning brukar dessutom rena avloppsvattnet bättre än en anläggning för bara ett hushåll. Är det nära mellan husen kan det vara en bra lösning med ett gemensamt avlopp. I dessa fall skickas en avloppsansökan in som gäller för alla hus som ska ansluta sig till det gemensamma avloppet.

Tänk på att alla som är anslutna till det gemensamma avloppet är lika ansvariga för avloppsanläggningens drift och funktion.

Har du ett fritidshus med WC, bad-, disk- och tvättvatten så ställs samma krav som för permanentbostäder. I reglerna tas inte hänsyn till hur ofta eller mycket du använder fastigheten och dess avlopp.

Har du ett utedass eller en förbränningstoa och endast BDT-vatten är det lite mildare regler, läs mer om BDT-avlopp och torra avloppslösningar på avloppsguidens hemsida.

https://avloppsguiden.se/informationssidor/krav-pa-bdt-avlopp/

https://avloppsguiden.se/informationssidor/kallsorterande-torra-losningar/

Det är många faktorer som påverkar priset för en ny eller uppgraderad avloppsanläggning. Bland annat vad du har för förutsättningar på din fastighet och hur lättskött du önskar att din anläggning ska vara. Det kan vara en god idé att be om förslag på lösningar och prisuppgifter från flera gräventreprenörer som kanske arbetar med olika typer av produkter.

Enligt webbplatsen avloppsguiden kostar ett enskilt avlopp mellan 70 000 – 100 000 kronor.

Följande avgifter gäller för prövning och tillsyn av avloppsärenden i Valdemarsviks kommun 2022. Nämnden har möjlighet att årligen indexreglera avgiften.

Avgift för tillståndsprövning:

 • Avloppsanordning med vattentoalett för 1-5 hushåll 5450 kronor.

För övriga avgifter kring enskilda avloppsanordningar se aktuell taxa.

Avgift för anmälan och ansökan för avloppsanordning utan vattentoalett:

 • Timavgift, normalt tar ärendet ca 4 timmar á 1090 kr.

Avgift för tillsyn:

 • Inventering av avloppsanordning 4360 kronor.

Miljösanktionsavgift
Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd/anmälan:

 • Avloppsanordning med vattentoalett 5000 kronor.
 • Avloppsanordning utan vattentoalett 3000 kronor.