Fyra olika typer av översvämning – så kan du förebygga dem

Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning. De beskrivs vidare på denna sida. För varje typ finns exempel på åtgärder som ökar skyddet mot översvämning.

Fyra vanliga orsaker till vatten i källare

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera
ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem
snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat
avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan hjälpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem. Läs mer här.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet. Läs mer här.
 • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren
  snarast se till att även de privata ledningarna separeras. Läs mer här.

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är
stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som ofta är belägen strax utanför tomtgränsen.

Orsaker till avloppsstopp:

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
 • att något större föremål fastnat i ledningen
 • att trädrötter växt in genom rörskarvar
 • att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man
avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Spola avloppsservisen ren från avlagringar.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen. Läs mer här.
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick.
 • Installera fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare.
 • Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisen. Läs mer här.

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet. Detta är det
säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Exempel på skyddsåtgärder

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens
dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken
till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är
ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt. Exempel på det senare är:

 • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
 • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
 • att dräneringsrören är igensatta av sand
 • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam

Av erfarenhet vet man att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra
orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn
rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar. Läs mer här.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster,
garagenedfarter, källartrappor, och liknande. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart
 • Sätt tak över källartrappa
 • Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är
  stor för att regnvatten samlas
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst
  15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet
  pumpas till markytan eller leds till en stenkista

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan
till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att
  ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på t ex tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna
  ska vara stängda när maskinerna inte används.