Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Tvätta istället din bil i en biltvätt, antingen en automatisk tvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverk.

Information om biltvätt

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Beroende på var man tvättar sin bil kan tvättvattnet hamna i naturen, grundvattnet, närmaste vattendrag eller så går tvättvattnet till reningsverket. Och även om tvättvattnet kommer till Reningsverk går det där inte att rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

Inom vattenskyddsområde gäller nästan alltid ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan.

Tvätta istället din bil i en biltvätt, antingen en automatisk tvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till vidare.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

När du tvättar din bil i en automatisk biltvätt ska du kunna lita på att endast miljöanpassade tvättkemikalier används och att tvättvattnet renas tillräckligt innan det släpps ut till spillvattennätet. De flesta gör-det-själv-tvättar har idag tvättkemikalier som ingår i tvätten som också uppfyller miljökriterier. Normalt får man inte använda medhavda tvättkemikalier varken till automatiska tvättar eller gör-det-själv-tvättar eftersom de kan påverka reningsanläggningen så att reningen inte fungerar som det är tänkt.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade bilschampon och avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Fakta om avfettningsmedel

Det finns fyra grupper av avfettningsmedel för bilar – välj rätt medel för ändamålet

  1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i vissa fall klassat som ett ämne som vi bör sluta använda, ett så kallat utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
  2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
  3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
  4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.