Kommunalt avlopp

I Valdemarsviks kommun finns fyra avloppsreningsverk. Utöver det finns även enskilda avlopp. Här kan du läsa mer om avlopp och hur du gör för att ansluta dig till kommunens avlopp eller ha eget avlopp.

I kommunens fyra avloppsreningsverk behandlas drygt 1 400 000 kubikmeter avloppsvatten (spillvatten) per år. Avloppsvattnet behandlas i avloppsanläggningarna och renas innan det återgår till sjöar, hav eller andra vattentäkter.

Så fungerar de kommunala reningsverken

Kommunens avloppsreningsverk lever alla upp till de krav som ställs på moderna reningsverk. Så här går reningen till:

  1. Grovavskiljning av fast material
  2. Biologisk reningsprocess
  3. Kemisk rening
  4. Det slam som bildas i processen avvattnas, lagras på platta och transporteras i förekommande fall till åkermark.