Skyddsåtgärder mot källaröversvämning

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del man kan göra
för att minska riskerna. Detta gäller både fastighetsägare och kommunen. Här finns ett antal generella exempel på vad man som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken.

Skyddsåtgärder för att förhindra källaröversvämning

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå
emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när man släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 1. Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 2. Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 3. Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar

 1. Brunnen måste manövreras manuellt.
 2. Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil (se sid 16) och tillåter endast vattenströmning i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom
golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en
särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för
hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en
dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro.

Nackdelar

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
 • Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort.

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från
källarplanet. Detta gäller för hus med källare inom områden med kombinerat avloppssystem. Vid
pumpningen lyfts spillvattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens
ledningar i gatan. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses
vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens
  avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort.

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att
pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med
självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i
  dräneringssystemet.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens
  avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.

Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor,
tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m m. Man ska naturligtvis inte heller spola ner
lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester m m som kan störa processerna i
avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder

 • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När
  fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.

För hus med källare krävs numera pumpning av dräneringsvatten från husgrunden. I vissa fall krävs även pumpning av spillvatten från källarplanet. Dessa krav på skydd mot översvämning, är en följd av de senaste decenniernas förändrade användning av källare.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av källaren
efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr
utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd.

Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor. Exempelvis kan nämnas att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning eftersom källaren inte ska användas för sådana ändamål.

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd
mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad styrka.
Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att undvika
återkommande problem med rötter är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan bör helt undvikas.