Kommunalt vatten

I Valdemarsvik finns fem kommunala vattenverk, tre ytvattenverk och två grundvattenverk.

Vattenverken i Valdemarsvik (Fallingeberg), Gusum (Frörum) och Gryt (Koppartorp) är ytvattenverk, det vill säga att vattnet hämtas från sjöar. Råvattnet vid de två förstnämnda verken genomgår en filtrering i sandåsar, s k infiltration, innan det distribueras till abonnenterna.

Vattenverken i Västertryserum och Skeppsgården är grundvattenverk, dvs man hämtar vattnet från grävda eller borrade brunnar. I såväl Valdemarsvik som Gusum finns högreservoarer, vattentorn, med ett till två dygns försörjning för invånarna i händelse av större driftavbrott.