Eget vatten

Eget vatten kan vara en enskild brunn, men det kan också vara en gemensam dricksvattentäkt för några eller flera hushåll. Eget vatten kan också under vissa förhållanden betraktas som en livsmedelsanläggning.

I stora delar av Valdemarsviks kommun är det anmälningspliktigt enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna att uppta en brunn eller annan enskild dricksvattentäkt. Detta för att skydda grund- och ytvatten. Kontakta därför alltid miljö- och hälsoskyddskontoret om du ska borra efter vatten eller anlägga en vattentäkt.

Kontroll av eget vatten

Om du har en egen brunn/dricksvattenanläggning ansvarar du själv för kontroll av vattnet. Oavsett om du upplever att du har problem med vattnet eller inte, bör du göra regelbundna analyser av vattnet. Följande analyser är lämpliga att göra:

  • Mikrobiologisk
  • Kemisk
  • Radon

Vill du analysera ditt dricksvatten tar du kontakt med ett laboratorium som erbjuder sådana tjänster och som kan hjälpa dig med hur du går tillväga.

Eget vatten som livsmedelsanläggning

En dricksvattenanläggning, en enskild brunn eller en gemensam dricksvattenanläggning räknas som livsmedelsanläggning om den:

  • Försörjer fler än 50 personer eller uttaget är mer än 10 kubikmeter,
  • Tillhandahåller vatten till kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. livsmedelsverksamhet, campingplats, uthyrning av bostäder, skolor mm.

Om du har en sådan dricksvattenanläggning ska du registrera den hos kontrollmyndigheten för livsmedel. Du är också skyldig att följa Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och övrig livsmedelslagstiftning. Denna skyldighet innebär bland annat provtagning med givna intervall.