Ordlista – begrepp som används i detta avsnitt

Avloppsenhet: Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.

Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten: Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt: Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Recipienten: Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.

Separera: Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning: Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten: Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt: Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation: Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin etc.