Skadeutredning och bedömningsgrunder

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör kommunens VA-enhet en skadeutredning. Avsikten med denna är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och kommunen fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning.

Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan skadeutredningen
innefatta ett eller flera av följande moment:

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system.
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället.
 • Besiktning på platsen.
 • Invändig inspektion av misstänkta ledningar med hjälp av TV-kamera.
 • Datorberäkning av avloppssystemets kapacitet.
 • Bedömning av om ledningssystemet klarar dimensionerande regn.

Anmäl till försäkringsbolag

Skadan ska först anmälas till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från VA-enheten för inträffade skador
måste en skriftlig begäran om detta lämnas till VA-enheten. Denna ska innehålla en noggrann
specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor).

Om fastighetsägaren har försummat sitt ansvar kan det leda till att eventuella skadeanspråk
på VA-verket jämkas eller avslås.

Bedömningsgrunder

Om skada inträffar på grund av att kommunens va-anläggning inte uppfyller skäliga anspråk på
säkerhet har VA-enheten enligt va-lagen ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligen
fastighetsägaren). För andra än abonnenter, t ex hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från kommunens sida. De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till kommunens VA-enhet bedöms enligt följande huvudregler:

 • VA-enheten betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om kommunen byggt
  om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning från VAverket inte separerat sitt avlopp. Den som är osäker på om tidigare fastighetsägare följt VAverkets uppmaning i detta avseende bör kontakta VA-enheten.
 • VA-enheten betalar normalt inte ut någon ersättning om skada orsakats av
  marköversvämning.
 • Yrkad ersättning reduceras om ritningarna över fastighetens va-system visar att
  översvämningsskydd ska finnas och dessa genom bristande skötsel inte fungerat.
  Motsvarande gäller även om andra felaktigheter i fastighetens va-system bidragit till skadan.

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolagen har nämligen olika villkor. Här ska mycket kortfattat redogöras för de vanligaste försäkringsvillkoren.

Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden. De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring.
 • Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en
  tilläggsförsäkring.