EU-projekt: Eköns utveckling – Coast4us

Coast4us är ett EU projekt där kommunen under 2018 till 2020 tagit fram en första detaljplan över Eköns naturreservat med omkringliggande områden i Gryt. Projektet handlar om att hitta sätt att involvera fler intressenter och på sätt få till en långsiktig plan där alla tänkbara perspektiv beaktats.

Involveringen har åstadkommits genom att bjuda in till olika dialogmöten dels med fastighetsägare och andra aktörer som har koppling till Ekön idag, och dels till att bjuda in besökare och allmänhet till information och möjlighet till återkoppling. Utöver ökad involvering har projektet även möjliggjort en ökad mängd rapporter och kunskap som legat till grund för det detaljplanförslag som tagits fram. Syftet är att få med sig medborgarna tidigt i planprocessen och jobba med ett medborgardeltagande under hela arbetets gång – från start till färdig detaljplan.

Ekön är ett av många olika pilotprojekt i Coast4us, och målet är att testa och få fram nya metoder för hur man kan arbeta med medborgardialoger för att kunna nå så många olika målgrupper som möjligt. Utöver Ekön har Arkösund och Bergön i Östergötland skärgård varit med i projektet och varit pilotområden där nya metoder och kunskapsunderlag använts.

I EU projektet Coast4us deltar partners från Åland, Sverige, Estland och Lettland och genom samarbeten mellan olika partners har erfarenheter utbytts och idéer för utveckling av metoder för medborgardeltagande under planprocesser tagits fram. Projektet pågår under tre år, med start under januari 2018. Finansiering sker med hjälp av medel från Central Baltic, som står för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun står för resterande 25 procent.

Framtagna rapporter och kunskapsunderlag är åtkomliga från denna sida, och även från den officiella sidan som nås på http://coast4us.com/.

Detaljplanen finns på https://www.valdemarsvik.se/blog/2020/05/29/detaljplan-ekon/