EU-projekt: Eköns utveckling – Coast4us

Coast4us är ett EU projekt där kommunen under 2018 till 2020 fått EU-finansierade medel för att ta fram en detaljplan över Eköns naturreservat med omkringliggande områden i Gryt. Idag finns ingen detaljplan över Ekön, och målet med projektet är att inkludera olika intressenter på nya involverande sätt och på så sätt få fram en detaljplan som är lokalt förankrad och framtagen utifrån de intressen och behov som finns på Ekön.

I projektet har tidiga medborgardialoger hållits vid olika tidpunkter och platser för att få fram olika idéer och åsikter om hur Ekön kan och bör nyttjas. Ekön är ett av många olika pilotprojekt i Coast4us, och målet är att testa och få fram nya metoder för hur man kan arbeta med medborgardialoger för att kunna nå så många olika målgrupper som möjligt. Resultatet kommer bland annat finnas på denna sida när det är klart.

I EU projektet Coast4us deltar partners från Åland, Sverige, Estland och Lettland och genom samarbeten mellan olika partners har erfarenheter utbytts och idéer för utveckling av metoder för medborgardeltagande under planprocesser tagits fram. Projektet pågår under tre år, med start under januari 2018. Finansiering sker med hjälp av medel från Central Baltic, som står för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun står för resterande 25 procent.

Syftet är att få med sig medborgarna tidigt i planprocessen och jobba med ett medborgardeltagande under hela arbetets gång – från start till färdig detaljplan.

Se färdigt förslag på https://www.valdemarsvik.se/blog/2020/05/29/detaljplan-ekon/