Coast4Us – Eköns utveckling

Coast4us är ett EU projekt där kommunen fått EU-finansierade medel för att ta fram en detaljplan över Eköns naturreservat med omkringliggande områden i Gryt. Idag finns ingen detaljplan över Ekön, målet med projektet är att ta fram en detaljplan som är lokalt förankrad Och framtagen utifrån de intressen och behov som finns på Ekön.

Projektet går ut på att med hjälp av tidiga medborgardialoger ta fram en detaljplan. Genom projektet vill man utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med medborgardialoger för att kunna nå så många olika målgrupper som möjligt.

I EU projektet Coast4us deltar partners från Åland, Sverige, Estland och Lettland där samtliga arbetar med olika metoder för medborgardialoger. Genom samarbeten mellan olika partners vill man utbyta erfarenheter och idéer för utveckling av metoder för medborgardeltagande under planprocesser. Projektet pågår under tre år, med start under januari 2018. Finansiering sker med hjälp av medel från Central Baltic, som står för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun står för resterande 25 procent.

Syftet är att få med sig medborgarna tidigt i planprocessen och jobba med ett medborgardeltagande under hela arbetets gång – från start till färdig detaljplan.