Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunstyrelsen väljer två representanter till det kommunala tillgänglighetsrådet. Övriga ledamöter tillsätts av organisationer som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Under 2023-2026 är dessa organisationer;

 • SPF seniorerna
 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • Neuro Östergötland
 • Synskadades Riksförbund
 • Reumatikerföreningen
 • Autism Östergötland
 • Celiakiföreningen Östergötland
 • SKPF pensionärerna
 • Prostatacancerförbundet
 • Regionens råd – funktionsnedsättning

Rådet sammanträder 4 gånger per år och leds av ordföranden.

Tidigare fanns två olika råd (kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet) som 2022 slogs ihop till det kommunala tillgänglighetsrådet.

Enligt reglementet är rådets syfte bland annat att:

 • Vara en kontaktkanal mellan funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och Valdemarsviks kommun.
 • Verka för att tillgänglighetsfrågor beaktas i kommunens verksamhetsplaner.
 • Vara remissorgan i frågor som berör tillgängligheten av kommunens verksamheter och tjänster.
 • Bidra i kommunens systematiska kvalitetsarbete för att efterfölja gällande lagstiftning och normer i tillgänglighetsfrågor.
 • Verka för att det skapas en kommunövergripande samsyn och likvärdig ambitionsnivå i tillgänglighetsfrågor.