Gällande översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens roll är att i grova drag redovisa kommunens syn på mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska utvecklas, samt vilka allmänna intressen som ska beaktas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för kommunens, myndigheters och andras beslut.

Översiktsplanen ska vara ett levande dokument med balans mellan stabilitet och flexibilitet. Det innebär att kommunen är öppen för att initiera tillägg och ändringar när förändringar uppstår som påverkar Valdemarsviks framtid.

Under planeringsprocessen för gällande översiktsplan har Valdemarsviks kommun inhämtat synpunkter från medborgare, myndigheter och föreningar med flera. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018 och tidshorisonten för översiktsplanen är tjugo till tjugofem år. Det vill säga att den bortre tidshorisonten är år 2040.

Översiktsplanen går att hämta ner i sin helhet eller kapitelvis här.