Övriga planer & program

Genom att exempelvis skapa olika fördjupningar av översiktsplanen och program kan strategier och förutsättningar för den fysiska planering utvecklas ytterligare.

För närvarande finns inga gällande fördjupade översiktsplaner eftersom de som tidigare fanns ersattes av den senaste kommunövergripande översiktsplanen.