Ekonomiskt bistånd

Hur söker man ekonomiskt bistånd?
Ansökan, i regel skriftlig, ska lämnas till Stöd och omsorgs verksamhet för ekonomiskt bistånd. Där finns också ansökningsblanketter som du får i samband med besök eller hemskickade till dig.

Ansökan sker månadsvis och för varje ansökan görs en förnyad bedömning kring huruvida du är berättigad till ekonomiskt bistånd.

För att socialtjänsten ska kunna behandla en ansökan ska alla frågor i den vara besvarade. Man ska redovisa samtliga inkomster och utgifter med kvitton och andra verifikationer.

Medsökande
Är man sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för båda.

Aktivt arbetssökande
Den som erhåller ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara aktivt arbetssökande och anmäld hos Arbetsförmedlingen. Om man avvisat arbete, praktik, kompetenshöjande insats eller sagt upp sin anställning och godtagbara skäl för detta saknas, kan ansökan om ekonomiskt bistånd avslås.

Efterfrågade handlingar
De uppgifter du lämnar måste kunna styrkas. Ta med dig bland annat följande handlingar i original:
•Giltig legitimation
•Inkomstuppgifter tre månader tillbaka.
•Kvitto på betalda utgifter och hyreskontrakt
•Uppgifter om överskjutande skatt alternativt kvarskatt
•Om du har egen fastighet ska du ta med dig handlingar för beräkning av boendekostnaden (drift och kapitalkostnader)
•Slutskattebesked och hela deklarationen
•Kontoutdrag från samtliga bankkonton, tre månader tillbaka vid arbetslöshet – kontakter och dokument från Arbetsförmedlingen

Om man inte lämnar in begärda uppgifter försvårar det socialtjänstens möjligheter att utreda ansökan.

Utgifter som det ekonomiska biståndet ska räcka till:
•Livsmedel, kläder och skor
•Lek, fritid och hygien
•Förbrukningsvaror
•Dagstidning, telefon, TV-licens

Skäliga kostnader kan beviljas för:
•Bostad
•Hushållsel
•Hemförsäkring
•Arbetsresor
•Avgift till fackförening och A-kassa

Återbetalning
•När du erhåller ekonomiskt bistånd är du i regel inte återbetalningsskyldig.

Återbetalning av ekonomiskt bistånd kan krävas då det betalats ut:
•Som förskott på förmån eller annan ersättning
•Till den som är indragen i arbetskonflikt
•Till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över, hindrats från att förfoga över inkomster och tillgångar
•Om för stort belopp betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

Vad händer om man lämnar oriktiga uppgifter?
Oriktiga uppgifter leder, enligt bidragsbrottslagen, till en polisanmälan vilket kan leda till åtal för bedrägeri. Man är skyldig att betala tillbaka det ekonomiska biståndet som man fått på grund av felaktiga uppgifter.

Beslut
Man har rätt att få ett skriftligt beslut i varje enskild ansökan. Beslutet skickas hem med post.

Missnöjd med beslut
Om man inte är nöjd med beslutet kan man överklaga det. Hur det går till framgår av meddelandet som man får hemskickat till sig tillsammans med beslutet. Är man trots det osäker är handläggare på socialtjänsten skyldig att hjälpa till med överklagan.

Sekretess och tystnadsplikt
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om någon till obehöriga. Anteckningar görs i journal så länge man får ekonomiskt bistånd. Man har rätt att läsa journalanteckningarna som berör sin egen person.
Klientens uppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser.