Ekonomiskt bistånd

Ansökan, i regel skriftlig, ska lämnas till kommunens enhet som arbetar med frågor som rör ekonomiskt bistånd. Där finns också ansökningsblanketter som du får i samband med besök eller hemskickade till dig.

Ansökan sker månadsvis och för varje ansökan görs en förnyad bedömning kring huruvida du är berättigad till ekonomiskt bistånd.

För att kommunen ska kunna behandla en ansökan ska alla frågor i den vara besvarade. Du ska redovisa samtliga inkomster och utgifter med kvitton och andra verifikationer.

Medsökande

Är du sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för båda.

Aktivt arbetssökande

Du som erhåller ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska vara aktivt arbetssökande och anmäld hos Arbetsförmedlingen. Om du avvisat arbete, praktik, kompetenshöjande insats eller sagt upp sin anställning och godtagbara skäl för detta saknas, kan din ansökan om ekonomiskt bistånd avslås.

Efterfrågade handlingar

De uppgifter du lämnar måste kunna styrkas. Ta med dig bland annat följande handlingar i original:

 • Giltig legitimation
 • Inkomstuppgifter tre månader tillbaka.
 • Kvitto på betalda utgifter och hyreskontrakt
 • Uppgifter om överskjutande skatt alternativt kvarskatt
 • Om du har egen fastighet ska du ta med dig handlingar för beräkning av boendekostnaden (drift och kapitalkostnader)
 • Slutskattebesked och hela deklarationen
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton, tre månader tillbaka vid arbetslöshet – kontakter och dokument från Arbetsförmedlingen

Om du inte lämnar in begärda uppgifter försvårar det kommunens möjligheter att utreda din ansökan.

Utgifter som det ekonomiska biståndet ska räcka till:

 • Livsmedel, kläder och skor
 • Lek, fritid och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon

Skäliga kostnader kan beviljas för:

 • Bostad
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Avgift till fackförening och A-kassa

Återbetalning

När du erhåller ekonomiskt bistånd är du i regel inte återbetalningsskyldig.

Återbetalning av ekonomiskt bistånd kan krävas då det betalats ut:

 • som förskott på förmån eller annan ersättning
 • till den som är indragen i arbetskonflikt
 • till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över, hindrats från att förfoga över inkomster och tillgångar
 • om för stort belopp betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

Vad händer om man lämnar oriktiga uppgifter?

Om du inte lämnar sanna uppgifter är det ett brott mot bidragsbrottslagen och leder till en polisanmälan. Polisens utredning kan leda till att du åtalas för bedrägeri. Du är skyldig att betala tillbaka det ekonomiska bistånd som du fått om du har lämnar felaktiga uppgifter.

Beslut

Man har rätt att få ett skriftligt beslut i varje enskild ansökan. Beslutet skickas hem med post.

Missnöjd med beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Hur det går till framgår av meddelandet som du får hemskickat till dig tillsammans med beslutet. Är du trots det osäker ska handläggare på kommunen hjälpa dig med din överklagan.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om någon till obehöriga. Anteckningar görs i journal så länge du får ekonomiskt bistånd. Du har rätt att läsa journalanteckningarna som berör din egen person. Dina uppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser.