Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.

– Per Isdal, Alternativ till våld.

Hot och våld i nära relationer

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden skall särskilt uppmärksamma att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Våld förekommer på många olika platser och tar sig många uttryck. Vanligast när det förekommer i en nära relation är att en kvinna blir utsatt av våld av en man. Det förekommer även våld i samkönade relationer och i vissa fall blir även en man utsatt för våld av en kvinna.

Våld mot kvinnor ses i dag som ett samhälls- och folkhälsoproblem. Det förekommer i alla åldrar och i alla samhällsklasser.

Våld i nära relationer sker för det mesta inomhus, i det egna hemmet. Att leva med våld är konsekvent kränkande och oförutsägbart.

Hot och våld kan ta sig många uttryck

Våld kan sammanfattas till att det handlar om att få en individ att avstå från något som hon önskar eller göra något mot sin vilja. Att utöva våld är ett brott och det är den som utövar våldet som är ansvarig för det som sker.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, knytnävsslag, dra i håret, sparkar, stryptag, slag med tillhyggen eller användande av vapen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld lämnar ofta kvar spår som är långvariga. Det går på djupet och skadar den uppfattning man har om sig själv. Det handlar om nedsättande och kränkande anmärkningar och tilltalsnamn, förtäckta eller öppna hot och kontroll. En del förövare är våldsamma mot familjens husdjur.
Den som utsätter kvinnan för det förödmjukar henne, ger henne skulden och får henne att känna sig underlägsen vilket påverkar hennes självkänsla negativt.

Sexuellt våld

En kvinna som utsätts för våld kan även utsättas för sexuellt våld som våldtäkt och/eller andra sexuella övergrepp.

Ekonomiskt våld

Kvinnan får inte alltid ta det arbete hon vill eller studera. Kvinnan får inte egna pengar utan måste be om det och vet inte hur familjens ekonomi ser ut. En del kvinnor sätts i skuld genom att mannen köper saker i hennes namn.

Materiellt våld

Förövaren förstör hennes/hans privata ägodelar, till exempel fotografier, kläder, brev, minnessaker.

Stöd och hjälp

Kvinnofrid-Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du ringer gratis oavsett var du bor och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. På Kvinnofridslinjens hemsida finns information på flera språk.