Missbruk och beroendeproblem

Spel, alkohol och andra drogrelaterade bekymmer kan vara svårt att tala om. Att dessutom bryta ett destruktivt livsmönster är komplicerat och kan ta tid. Vi vet att mycket kan förändras med hjälp av andra.

Enheten för socialt- och ekonomiskt stöd ansvarar för kommunens insatser i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) när det gäller vuxna personer över 18 år. Den som är i behov av stöd och hjälp i frågor som rör missbruk- och beroendeproblem (alkohol, narkotika och spel) kan vända sig till socialtjänstens enhet för socialt och ekonomiskt stöd, vuxengruppen. Vi finns till för att stötta både anhöriga och personer som har ett aktivt missbruk/beroende. Tillsammans utreder vi personens vårdbehov och beslutar om lämpliga insatser, som exempelvis motiverande samtal eller vård på behandlingshem vid mer omfattande problematik. I särskilda fall handläggs ärenden utifrån Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Detta erbjuder Valdemarsviks kommun

  • Information/rådgivning om alkohol-, narkotika- och spelmissbruk
  • drogtester för narkotikaanalys
  • motiverande samtal
  • råd- och stödjande insatser i öppen- eller slutenvård
  • samverkan med andra verksamheter/myndigheter

Val av lämplig insats avgörs bland annat på missbrukets omfattning och svårighetsgrad, tidigare behandlingserfarenhet, social situation och förekomst av abstinens- och medicinska komplikationer, psykisk ohälsa och kognitiva funktionsnedsättningar. Utifrån förutsättningarna arbetar vi tillsammans för att personen ska få hjälp att komma ifrån sitt missbruk- och beroende.

I första hand strävar vi efter att personen ska kunna erbjudas hjälp i kommunen i form av öppenvård för att kunna finnas kvar i sitt nätverk vad avser bland annat sociala relationer och sysselsättning, se information om Bojen.

För mer information ta kontakt med ansvarig socialsekreterare via medborgarservice.

Socialsekreterare för enheten för socialt stöd handlägger alkohol-, narkotika och spelrelaterade ärenden som exempelvis ansökningar om vård, orosanmälningar, personutredningar, körkortsyttranden och rapporter från polisen gällande lagen om omhändertagande enligt berusade personer m.m. (LOB).