Folkhälsoarbete

Valdemarsviks kommun strävar efter en god och jämlik hälsa för alla som bor och verkar inom kommunen. Med goda och kreativa livsmiljöer som lockar till en aktiv livsstil och hälsomedvetna levnadsvanor utvecklas folkhälsan positivt.

Sedan 2017 har Valdemarsviks kommun en folkhälsoutvecklare med uppdraget att samordna och utveckla det lokala folkhälsoarbetet inom kommunens verksamheter, samt viktiga aktörer i samhället (näringslivet, föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer, myndigheter etc). Folkhälsoutvecklaren är även kontaktperson för medborgare som har funderingar kring folkhälsofrågor.

Prioriterade folkhälsoområden

Under 2018 togs en Folkhälsostrategi fram, innehållandes fem fokusområden som ska prioriteras mellan 2018-2022:

 • Psykisk ohälsa och suicid
 • Kost, kultur och fysisk aktivitet
 • Alkohol, narkotika och tobak
 • Trygghet
 • Föräldraskapsstöd

Styrgruppen för folkhälsoarbetet (kommundirektör och sektorchefer) ansvarar för att folkhälsostrategin förverkligas via interna och externa aktiviteter, utvecklingsarbeten och projekt.

Under hösten 2022 pågår ett revideringsarbete av Folkhälsostrategin. 

Preventionsstrategi för barn och unga

I början av 2021 tillsattes en preventionsgrupp som ansvarar för preventiva insatser för barn och unga i Valdemarsviks kommun. I oktober 2021 antog Kommunstyrelsen en särskild Preventionsstrategi för barn och unga.

Strategin innehåller fem prioriterade områden:

 • En hållbar organisation och en god samverkan i det preventiva arbetet
 • Meningsfull fritid för barn och unga
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • God psykisk hälsa
 • Föräldraskapsstödjande insatser

Exempel på preventiva insatser för barn och unga under 2021-2022:

 • Utvecklad samverkan mellan kommunens politiska nämnder/utskott
 • Fokus på friluftsliv
 • Tillsättande av ett föreningsråd
 • Ökad fysisk aktivitet under barnens tid på skola och förskola
 • Samverkan mellan förskola, skola och BVC kring barn med övervikt och fetma
 • Implementera ”Drogpolicy för Valdemarsviks skolor”
 • Utbildning i psykisk hälsa bland personal inom förskola och skola
 • Förstärkta insatser kring skolfrånvaro
 • Ökad fokus på läsning och studiestöd
 • Utveckling kring digitala föräldramöten och utbildningar för föräldrar (vårdnadshavare)
 • Framtagande och implementering av Föräldrawebben – en webbsida för föräldrar (vårdnadshavare) i Valdemarsvik

Insatser för äldres hälsa

Hälsofrämjande insatser riktade till våra äldre medborgare är också ett prioriterat område inom kommunen. Särskilt fokus ligger på att bryta den sociala isoleringen som pandemin orsakat. Två aktivitetsledare och en projektledare har anställts inom Stöd och omsorg. Under året genomförs olika insatser och aktiviteter för att främja den psykiska och fysiska hälsan. Till exempel:

 •  Äldrewebben skapats – en webbplats för äldre över 65 år. Sidan innehåller bland annat aktiviteter som erbjuds målgruppen.
 • ABC-projektet