Barn och elevhälsa

Välkommen till vår Barn- och Elevhälsa, där vi arbetar för att säkerställa att varje barn och elev har möjlighet att trivas, utvecklas och lyckas i skolan. Vår främsta uppgift är att jobba förebyggande och hälsofrämjande för att minska risken för ohälsa och ta bort hinder i lärandet.

Vi tror på att stärka skyddsfaktorer och bygga på det som fungerar, samtidigt som vi skapar en inkluderande och stödjande lärmiljö. Alla som är involverade inom förskola, skola och fritidshem spelar en betydelsefull roll i detta arbete.

På vår skola finns också ett engagerat elevhälsoteam som träffas regelbundet för att ge råd och stöd samt planera insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Vi sätter elevens rätt till stöd i centrum. Om det finns en risk att en elev inte når sina mål i skolan, har eleven rätt till stöd. Vi erbjuder olika former av stöd, inklusive anpassningar i undervisningen. I vissa fall krävs utredningar för att förstå eventuella utmaningar, och då involverar vi även rektor och elevhälsan för att utforma individuella åtgärdsprogram.

För elever som behöver det finns specialpedagogiskt stöd tillgängligt. Vår elevhälsa är både skolspecifik och en del av en övergripande elevhälsa som omfattar alla grundskolor i kommunen. Målet med vårt stöd i skolan är att säkerställa att varje elev når sina utbildningsmål och ges möjlighet att blomstra och utvecklas till sin fulla potential. Vi är här för att stödja våra elever på deras resa mot framgång och välbefinnande.