Barn och elevhälsa

Elevhälsans främsta uppgift är att jobba förebyggande och hälsofrämjande, vilket innebär att minska risken för ohälsa och ta bort hinder i lärandet.

Det handlar om att stärka alla skyddsfaktorer och utgå ifrån det som fungerar samt skapa lärmiljöer som främjar elevens lärande och hälsa. Alla som jobbar inom förskola, skolan och fritidshemmet har en viktig roll i det arbetet och detta läsår har vi påbörjat en kompetensutvecklingsinsats kring inkluderande arbetssätt och lärmiljöer.

På skolan finns också ett elevhälsoteam som träffas en gång i veckan för att kunna ge råd och stöd och planera insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Elevens rätt till stöd

Om det finns en risk för att en elev inte når målen i skolan har eleven rätt till stöd. Det finns flera olika sorters stöd. Läraren kan ge stöd i undervisningen i form av extra anpassningar. Ibland behövs utredningar för att ta reda på vad problemen beror på samt ett åtgärdsprogram och då kan elevhälsan involveras via rektor.

Det finns också specialpedagogiskt stöd för elever som behöver det. Det finns både elevhälsa på varje skola och en samlad elevhälsa som är gemensam för alla kommunens grundskolor. Syftet med att ge stöd i skolan är att eleverna ska nå målen med sin utbildning.