Folkhälsoarbete

Valdemarsviks kommun strävar efter en god och jämlik hälsa för alla som bor och verkar inom kommunen. Med goda och kreativa livsmiljöer som lockar till en aktiv livsstil och hälsomedvetna levnadsvanor utvecklas folkhälsan positivt.

Prioriterade folkhälsoområden

Valdemarsviks kommun har en kommun- och sektorsövergripande strategi för folkhälsoarbetet som är vägledande i det förebyggande arbetet. Följande fem fokusområden är prioriterade 2023-2025:

 • En god psykisk hälsa bland invånarna
 • Ett rikt frilufts- och kulturliv och en meningsfull vardag och fritid
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • En trygg och säker kommun
 • Ett gott föräldraskap och trygga familjerelationer

Styrgruppen för folkhälsoarbetet (kommundirektör och sektorchefer) ansvarar för att folkhälsostrategin förverkligas via interna och externa aktiviteter, utvecklingsarbeten och projekt. Strategin finns att ladda ner på denna sida.

Preventionsstrategi för barn och unga

I början av 2021 tillsattes en preventionsgrupp som ansvarar för preventiva insatser för barn och unga i Valdemarsviks kommun. I oktober 2021 antog Kommunstyrelsen en särskild Preventionsstrategi för barn och unga.

Strategin innehåller fem prioriterade områden:

 • En hållbar organisation och en god samverkan i det preventiva arbetet
 • Meningsfull fritid för barn och unga
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • God psykisk hälsa
 • Föräldraskapsstödjande insatser

Exempel på preventiva insatser för barn och unga under 2023-2025:

 • Kompetenshöjande insatser för de nytillträdda politikerna
 • Synliggöra lokala fritidsaktiviteter som riktar sig till barn och unga
 • Arrangera Valdemarsviks friluftsvecka i slutet av april
 • Pulshöjande aktiviteter inom skola och förskola
 • Förebyggande insatser för att minska barn med över-/undervikt
 • Revidera kommunens drogpolicy för skolor
 • Insatser mot användning och syn på cannabis samt insatser för att förebygga användning av lust/drivgas, vitt snus och E-cigaretter (vejp)
 • Temakvällar för föräldrar (tex cannabis, sociala medier, psykisk ohälsa, ADHD/ADD)
 • Insatser för att minska hög frånvaro i skolan samt öka kunskapen respektive sätta rutiner för orosanmälan
 • Utbilda kommunens anställa i psykisk hälsa och suicid (självmord)
 • Insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid
 • Utveckla samverkan mellan ungdomsmottagningen och Vammarskolan
 • Erbjuda föräldrar stöd i sitt föräldraskap
 • Öka samverkan med BVC vad gäller föräldrastödjande insatser

Insatser för äldres hälsa

Hälsofrämjande insatser riktade till våra äldre medborgare är också ett prioriterat område inom kommunen. Särskilt fokus ligger på att bryta den sociala isoleringen som pandemin orsakat. Två aktivitetsledare och en projektledare har anställts inom Stöd och omsorg. Under året genomförs olika insatser och aktiviteter för att främja den psykiska och fysiska hälsan. Till exempel:

 •  Äldrewebben skapats – en webbplats för äldre över 65 år. Sidan innehåller bland annat aktiviteter som erbjuds målgruppen.
 • ABC-projektet

Kommunens folkhälsoutvecklare har uppdraget att samordna och utveckla det lokala folkhälsoarbetet inom kommunens verksamheter samt mobilisera samverkan med viktiga aktörer i samhället (näringslivet, föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer, myndigheter etc). Folkhälsoutvecklaren är även kontaktperson för medborgare som har funderingar kring folkhälsofrågor.