Ungdomsenkät: Om mig

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Om mig är en webbenkät som bygger på intervjuer med ungdomar i Östergötland om vad
som är viktigt för att de ska må bra i livet. Intervjuerna utmynnade i frågeområdena: familj
och vänner, hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden.

Enkäten bygger på frivillighet att delta. Den ska ses som ett erbjudande för de unga att kunna
påverka sin situation, men de måste ha en reell möjlighet att avstå om de önskar.

Ungdomsenkäten OM MIG: Duga

Ungdomsenkäten OM MIG: Alkohol och droger