Gymnasieutbildning

Alla ungdomar som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Det finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar att välja på tack vare samverkan med andra kommuner och friskolor.

Gymnasieskolan har tre olika typer av program:

  1. Nationella program (pågår under tre år)
  2. Introduktionsprogram (för elever som inte är behöriga till ett nationellt program)
  3. Särskilda varianter av utbildningar t.ex. riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Gymnasiesärskolan har tre olika typer av program:

  1. Yrkesinriktade nationella program (pågår under fyra år)
  2. Individuella program (för elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen)
  3. Särskilda varianter av utbildningar t.ex. riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar

Alla dessa typer av program är möjliga att välja för elever som är folkbokförda i Valdemarsvik. Din ansökan till gymnasieskolan kan du göra via e-tjänst.

Den gymnasieskola som bedrivs i Valdemarsvik är lärlingsutbildning inom industri, bygg och fordon, med Söderköpings kommun som huvudman. Lärlingsutbildningen är belägen i Funkishuset, centralt i Valdemarsvik.

Bidrag

Du som läser på gymnasieskolan och är mellan 16 och 20 år har rätt till studiebidrag via CSN. För att göra det möjligt för dig som har lång resväg att studera på gymnasiet finns möjlighet att söka inackorderingstillägg eller resebidrag. Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan du söka inackorderingstillägg via CSN.

Frågor och svar om Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas då möjligheter saknas att dagligen pendla mellan bostad och gymnasieskola.

Du som är bosatt i Valdemarsvik, Gusum eller Ringarum och har kortare avstånd till närmaste busshållplats än 6 km, har inte rätt att ansöka om inackorderingstillägg för studier i Norrköping eller Söderköping. Har du särskilda skäl och är boende inom någon av dessa orter kan du lämna in din ansökan, till barn- och utbildningsutskottet, för prövning.

Om du bor i Valdemarsviks kommun, studerar på en kommunal gymnasieskola och saknar möjlighet att dagligen pendla mellan bostad och skola, har du rätt att ansöka om inackorderingstillägg. Om du bor i Valdemarsviks kommun och studerar på ett fristående gymnasium söker du istället inackorderingstillägg via CSN. Se www.csn.se för mer information.

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du ska vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun.

Under praktikperiod om arbetstiderna gör att det inte fungerar med att åka med kollektivtrafiken. (utbetalning sker endast under den tid praktiken varar. Under övrig terminstid erbjuds kontantersättning för resor, om kraven för att få resebidrag uppfylls)

Om du samtidigt har busskort eller resebidrag.

Om du har studielån.

Om du beviljats inackorderingstillägg betalas det ut med 1/30 av basbeloppet vilket innebär 1 750 kronor per månad (enligt prisbasbelopp 2023). Studerar Du utanför Östergötlands län har du rätt till 1/25 av basbeloppet vilket innebär 2 100 kronor per månad (enligt prisbasbelopp 2023).

Höstterminen beräknas till 4 månader och vårterminen till 5 månader.

Inackorderingstillägg utbetalas i slutet av varje månad från och med att du inkommit med din ansökan.

Ansökan ska lämnas till Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur, 615 80 Valdemarsvik. Din ansökan vill vi ha in senast den 20 september.

Ansökan ska lämnas till Valdemarsviks kommun även om du studerar på kommunal gymnasieskola på annan ort.

Om du studerar på en gymnasieskola som bedrivs i enskild regi ska du vända dig till CSN för ansökan om inackorderingstillägg.

Om du avbryter dina studier, inte påbörjat dina studier, om du flyttar eller om något annat inträffar som gör att du inte längre uppfyller kraven för att få inackorderingstillägg, är du skyldig att snarast anmäla detta till Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur.