Synpunkter och klagomål

Vi ser dina synpunkter och klagomål som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vårt arbete och våra verksamheter.

Som barn, elev, vårdnadshavare eller medborgare har du rätt att lämna synpunkter på våra förskolor och skolor och våra fritidshem.

Skollag kap 4, 7-8§

7 §   Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

8 §   Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

När du har synpunkter eller klagomål som rör förskola/fritidshem/skola/vuxenutbildning ska du i första hand vända dig till respektive verksamhet.

Arbete mot kränkande behandling

Förskolorna/skolorna anmäler, utreder och följer upp all kränkande behandling som sker i verksamheten utifrån sitt systematiska arbete mot kränkande behandling.

Bra att veta – om offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller sektor barn, utbildning arbetsmarknad och kultur gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Valdemarsviks kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Så gör du när du inte är nöjd

Prata direkt med lärare/personal i verksamheten om ni är missnöjda med utbildning, om barnet/eleven har svårigheter i förskolan/skolan eller om ni har andra klagomål kring verksamheten. Om du inte tycker att ni får hjälp eller svar av dem går ni vidare till steg 2.

Om problemet inte har löst sig genom samtal med lärare eller annan personal, ska du prata med rektor för förskolan/fritidshemmet/skolan. Se kontaktuppgifter under respektive verksamhet. Är ni fortsatt missnöjda efter samtal med rektor gå vidare till steg 3.

Om ni är missnöjda med rektors hantering av klagomål, tjänsteutövning eller agerande kan du vända dig till Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad för att framföra dina klagomål.

Gå till formuläret Synpunkter och klagomål