Medicinskt ansvariga

I Valdemarsviks kommun finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande ansvar för riktlinjer och rutiner samt uppföljning av verksamheterna utifrån patientsäkerhetsfrågor. Medicinskt ansvariga har ett övergripande ansvar för en god och säker vård. I ansvaret ingår bland annat:

  • Att journaler förs och hanteras enligt patientjournallagen.
  • Att läkemedelshantering och delegering av ansvar inom hälso- och sjukvård är förenat med säkerhet för patienten.
  • Att utforma riktlinjer för hälso- och sjukvård och tillse att personalen följer de författningar och föreskrifter som gäller.
  • Lex Maria-hantering och samarbete med Socialstyrelsen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Dom medicinskt ansvarigas uppdrag utgår från lagstadgade uppgifter beskrivna i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en sjuksköterska som ansvarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det; att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna; och att anmälan görs till IVO om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet.

Vidare skall MAS tillse att direktiv, riktlinjer och instruktioner för sjukvårdsverksamheten så att patienten får den vård och behandling som ordinerats av läkare.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. Utöver MAS ansvarsområde kan en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering.

MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvaret utgår från kommunens skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller kraven på god vård och kraven om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.