Familjerätt

Adoption

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du måste vara minst 18 år. Makar eller sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes samtycke adoptera hans eller hennes barn. En make eller sambo får även i annat fall adoptera ensam om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort eller är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt.

En adoption kan gälla ett okänt barn från ett annat land, en släktings barn från ett annat land, eller ett barn till närstående. Adoption av svenska spädbarn är ovanligt.

Inför en internationell adoption krävs ett medgivande från socialnämnden att få adoptera. En utredning görs som ska visa dina förhållanden och din lämplighet som förälder. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund, ditt hälsotillstånd, din erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. Ansökan görs till familjerätten i din kommun.

Innan ett beslut om medgivande måste du genomgå en obligatorisk föräldrautbildning om adoptivbarn och deras särskilda behov. Din kommun anvisar lämplig utbildning.

Under tiden du väntar på att barnet ska komma till dig ska socialnämnden erbjuda rådgivning och stöd vid behov. Det är långa väntetider för att adoptera. Hela processen kan ta 3 till 5 år. När barnet har kommit till Sverige har socialnämnden ett uppföljningsansvar.

Vid nationella adoptioner fattas inget beslut om medgivande. De eller de som vill adoptera ansöker om detta hos tingsrätten, som då begär utredning och yttrande från socialnämnden. Föräldrautbildning behövs inte.

Faderskap

Barn har rätt till sitt ursprung. Barn har också rätt till försörjning och arv. Därför måste det juridiskt vara fastställt vilka som är barnets föräldrar.

Bekräfta att du blivit förälder genom Skatteverkets e-tjänst

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter att barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom det gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Du kan använda e-tjänsten om:

  • barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare
  • båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes
  • barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen
  • bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse
  • ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Du kan inte använda e-tjänsten om:

  • du som ensamstående kvinna genomgått assisterad befruktning
  • det är oklart vem som är barnets andra förälder
  • någon av modern eller den namngivne fadern vill ha faderskapstest med DNA-prov
  • du inte uppfyller Skatteverkets villkor för tjänsten.

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten eller har frågor om föräldraskap eller lagar som rör föräldraskap är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten.

Mer än 14 dagar efter barnets födelse

Skatteverket meddelar oss på Familjerätten om ingen har bekräftat föräldraskapet genom Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födsel, om barnet är folkbokfört i Valdemarsviks kommun. Vi får information om att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andre förälder. Då får mamman ett brev av oss där vi uppmanar att ta kontakt med Familjerätten för att lämna uppgifter till en föräldraskapsutredning.

Osäkerhet om vem som är pappa

Om det finns oklarheter om faderskapet gör Familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger kan vara möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning. En DNA-undersökning kan bli aktuell om mamman eller pappan är osäkra, oavsett om de är gifta eller inte.

Gift med en kvinna som föder barn

Om du är gift med en kvinna som föder barn kommer du automatiskt att registreras som barnets förälder och vårdnadshavare. Det gäller oavsett om du är man eller kvinna

Skilsmässa

Gifta makar kan ansöka hos Tingsrätten i Norrköping om att upplösa sitt äktenskap. Ansökan kan göras både gemensamt och enskilt. Blanketter för skilsmässoansökan finns på Domstolsverkets hemsida. Om makarna inte har gemensamma barn under 16 år och båda är överens om skilsmässan kan Tingsrätten fatta beslut om att upplösa äktenskapet omgående.

I det fall någon av makarna motsätter sig skilsmässan eller om makarna har barn under 16 år boende hos sig beslutar domstolen om minst 6 månaders betänketid. Under betänketiden är makarna fortfarande gifta. Om makarna vill fullfölja skilsmässan efter betänketiden ska de meddela detta till tingsrätten. I det fall tingsrätten inte hört något från makarna inom ett år efter det att ansökan gjordes avskriver domstolen ärendet och äktenskapet fortsätter.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om skilsmässa och vad som kan vara bra att tänka på.

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som inte sammanlever med varandra kan ibland bli oeniga om vad som är det bästa för deras gemensamma barn.

Samarbetssamtal

För föräldrar som inte själva kan komma överens angående vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Syftet är att föräldrarna skall nå en samförståndslösning kring barnens bästa.

Om föräldrar är överens kan de hos familjerätten skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Om föräldrar misslyckas i sina försök att komma överens om vad som är det bästa för deras gemensamma barn kan en Tingsrätt, efter inkommen stämningsansökan, fatta beslut om vårdnads-, boende eller umgängesförhållanden. Familjerätten får i dessa situationer ofta i uppdrag av domstolen att utföra utredningar som ligger till grund för domstolens beslut.