Gödselhantering

Övergödning är ett miljöproblem som uppkommer när det i mark och vatten blir ett överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve. Näringsläckage från lantbruk, avloppsreningsverk och till viss del även enskilda avlopp är områden som har en påverkan på omnämnda miljöproblem. Konsekvenserna av övergödning är igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomningar i sjöar och kustvatten samt syrgasbrist i bottnar. På sikt leder detta till en minskning av den biologiska mångfalden.

Läs mer

För att förhindra näringsläckage är det en grundförutsättning att lagringsutrymmen är täta och i gott skick. Med en större lagringskapacitet kan du också lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre.

Vid lantbruk med fler än tio djurenheter ska det finnas utrymmen som räcker för att kunna lagra gödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 8 månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och 10 månader vid annan djurhållning. Har du en djupströbädd inomhus som byts ut 1 gång per år får den räknas som lagringskapacitet. En beräkning ska göras över den lagringsvolym som krävs för mängden gödsel som produceras på gården. Beräkningen ska sparas så länge den är aktuell.

Flytgödsel- och urinbrunnar ska vara försedda med ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt hindrar ammoniakavgång. När du fyller på behållaren med gödsel ska det ske under täckningen. För flytgödselbrunnar gäller att ett nytt svämtäcke återskapas inom 14 dagar om svämtäcket skadas och för urinbrunnar ska ett nytt täcke återskapas inom 7 dagar.

Det är viktigt att gödselmedel sprids enligt de regler som finns. Kraven på gödselhanteringen är olika beroende på om lantbruket ligger inom nitratkänsligt område eller inte. Söderköping ligger i nitratkänsligt område vilket betyder att gödselspridning är förbjuden vintertid. 1 november – 28 februari är all gödselspridning förbjuden. Mer information om regler för gödselspridning finner du på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor.