Avfallsförordningen påverkar nästan alla företag

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Nu har kraven skärps på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Den nya avfallsförordningen

En utökad anteckningsskyldighet berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Dessa verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

 1. var avfallet producerats,
 2. datum för borttransport,
 3. transportsätt,
 4. vem som ska transportera bort avfallet,
 5. avfallets vikt i kilogram, och
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Alla verksamheter som

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

De verksamheter som ska rapportera ofta till det kommande avfallsregistret kan med fördel ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt.

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras bara vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar i nuläget effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall. Med den nya avfallsförordningen stärks spårbarheten och möjligheten att följa avfallsflöden.

Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.

Läs mer här Naturvårdsverket.

Här finner Ni den nya avfallsförordningen, SFS 2020:614.
Här finner Ni information om hur Ni rapporterar med API.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Det kan handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester, impregnerat trä eller förbrukade lysrör det innebär en skyldighet att anteckna och rapportera. Nedan har vi sammanfattat några viktiga delar i den nya avfallsförordningen (2020:614) som gäller för verksamheter när de transporterar avfall.
Tillstånd krävs för yrkesmässig transport av avfall eller transport av avfall som uppkommit i samband med yrkesmässig verksamhet om det under ett kalenderår transporteras:

 • Mer än 10 ton avfall
 • Mer än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall
 • Avfallet innehåller kvicksilver men inte är hela lysrör eller ljuskällor
 • Avfallet innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkt

Anmälan krävs för transport av mindre än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet.

Anteckning (avfallsjournal) ska göras när det är dags att transportera bort farligt avfall, senast innan transporten påbörjas.

Anteckningarna ska för varje avfall innehålla:

 • Typ av farligt avfall. Klassificering enligt bestämmelserna i avfallsförordningen och den avfallskod i bilaga 3 till avfallsförordningen som bäst beskriver avfallet ska anges
 • Var avfallet producerats
 • Verksamhetsutövarens person eller organisationsnummer
 • Datum för borttransport
 • Transportsätt (ex vägtransport, sjötransport
 • Vem som ska transportera bort avfallet
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det (mottagningsanläggning)

Anteckningsskyldighet för transportörer, insamlare, handlare och mäklare samt behandlare, dvs hela kedjan och anteckningarna ska sparas i minst tre år. Tillsynsmyndighet och tidigare avfallsinnehavare ska ges möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna
Transportdokument ska upprättas av den som transporterar det farliga avfallet. Gäller även om man transporterar själv. Transportdokumentet ska medfölja transporten.

Transportdokumentet ska innehålla:

 • Avfallstyp
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Datum för transport
 • Från vilken ursprunglig plats och till slutlig vilken plats avfallet transporteras
  Transportör
  Lämnare och slutlig mottagare om sådan finns

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet.

Rapportering till avfallsregistret (Naturvårdsverket) ska göras senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd. Läs mer här Naturvårdsverket.