Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas i Sverige. När ett preparat godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i en behörighetsklass som talar om hur medlet får användas och av vem.

Alla godkända bekämpningsmedel delas in i tre klasser. För att få sprida bekämpningsmedel klass 1L och 2L krävs behörighet. För användning av medel i klass 3 krävs ingen utbildning. Det är länsstyrelsen som anordnar utbildningar som leder till behörighet för spridning av preparat tillhörande klass 1 och 2.

För dig som yrkesmässigt planerar att använda bekämpningsmedel är det en del detaljer att tänka på. Du ska bland annat föra journal över den besprutning du gör, kemikalierna måste förvaras på rätt sätt och du ska ha en förteckning över vilka kemikalier du använder. Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. Det kan t ex vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, förskolor, skolor, lekplatser och betesmarker.

Ibland krävs det anmälan till eller tillstånd från Miljö- och byggnämnden för få att sprida bekämpningsmedel.

Anmälan och tillstånd

Skriftlig anmälan ska göras till Miljö- och byggnämnden om det finns avsikt att sprida bekämpningsmedel på banvall eller inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser som allmänheten har tillträde till, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan och ansökan om tillstånd skall göras till Miljö- och byggnämnden minst fyra veckor före avsedd spridning.