Tillstånd- och anmälningsplikt

Vissa verksamheter bedöms vara av sådan art att de måste anmälas till kommunen innan man påbörjar dem. Detta för att kommunen skall vara medveten om att de existerar så att tillsyn kan bedrivas. Tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter genomförs med jämna mellanrum för att säkerställa att lagen följs och att risken för olägenhet för människors hälsa minimeras.

Anmälan/ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den  verksamheten. Uppgifter som bör finnas kan till exempel vara en beskrivning av verksamheten, ritning över lokaler och uppgifter om ventilationen i lokalerna.

Information om din verksamhet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt inom miljö- och hälsoskydd finns i;

 1. Miljöprövningsförordning (2013:251) för miljöfarliga verksamheter,
 2. 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
 3. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Mer om tillstånd- och anmälningsplikt

Hälsoskydd

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan för:

 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten startar. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den anmälda verksamheten. Uppgifter som bör finnas i anmälan kan till exempel vara en beskrivning av verksamheten, ritning över lokaler och uppgifter om ventilationen i lokalerna.

Läs mer om anmälningsplikten i 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lokala Hälsoskyddsföreskrifter

Anmälnings- eller tillståndsplikt för din verksamhet i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna gäller exempelvis om du ska:

 • Ska du anlägga eget avlopp eller installer annan toalett än WC.
 • Installera värmepump: Du hittar blankett för anmälan här.
 • Hålla pälsdjur eller fjäderfö som inte är sällskapsdjur inom detaljplan eller område med områdesbestämmelser.
 • Hålla giftig orm, nötkreatur, häst, get, få eller svin inom detaljplan eller område med områdesbestämmelser.
 • Anlägga grundvattentäkt.

Läs mer om vad som omfattas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika typer (A, B, C eller U) enligt Miljöprövningsförordning (2013:251). För att veta om din verksamhet omfattas och vilket beteckning den har behöver du titta direkt i förordningen.

Förordningen hittar du här.

Tillståndspliktiga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. A-verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. B-verksamheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av de flesta tillståndspliktiga verksamheter.

Länsstyrelsen – miljöfarlig verksamhet

När verksamheten får ett tillstånd betyder det att företaget får bedriva sin verksamhet i enlighet med villkoren. Villkoren begränsar verksamheten samtidigt som den skyddar från nya eller strängare krav.

Versamhetsutövaren får också försiktighetsmått som verksamheten ska hålla. Försiktighetsmåtten gäller för det som prövats när tillståndet beslutades.

Årlig miljörapport

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska årligen skicka in miljörapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser. Tillsynsmyndighet tar sedan del av rapporterna från Naturvårdsverket.

Miljörapporterna ska lämnas elektroniskt på Naturvårdsverkets databas Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Naturvårdsverkets vägledning om miljörapportering

Tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter

Miljökontoret har tillsyn på de vissa tillståndspliktiga verksamheter i kommunen. Detta innebär bland annat att vi kontrollerar de rutiner och den övervakning verksamheten har för att garantera att verksamheterna uppfyller sitt tillstånd och sina villkor.

Tillståndsmyndigheten har en skyldighet att bedöma om gällande tillstånd behöver omprövas och i så fall meddela det till tillståndsmyndigheten – det vill säga länsstyrelsen och miljödomstolen.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga (C-verksamheter) är fordonstvättar, mekaniska verkstäder, tandläkarmottagningar, laboratorier, grafisk industri, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

Den som avser att anlägga eller driva en anmälningspliktig verksamhet, eller genomföra ändringar av befintlig verksamhet, ska anmäla detta till minst sex veckor innan verksamheten startas. Det gäller alla miljöfarliga verksamheter som har beteckningen ”C” i miljöprövningsförordning (2013:251).

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller din planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta miljökontoret.

Vad ska en anmälan innehålla?

Av blanketten framgår vad en anmälan behöver innehålla. Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan. Kompletta anmälningshandlingar minskar risken för att handläggningen av ditt ärende ska fördröjas. Är du osäker på vad din anmälan ska innehålla, kontakta miljökontoret.

För dig som ska starta, utöka eller ändra i din anmälningspliktiga miljöfarliga verksamhet är det viktigt att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reglerna för verksamhetsutövares egenkontroll.

Granskning av anmälan

Vid granskning kontrolleras bland annat att innehållet i anmälan är tillräckligt omfattande. Är anmälan inte fullständig kan kompletteringar behövas. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas alltid anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut i ärendet.

Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Straffsanktioner

Innan anmälan är gjord får ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar inte genomföras. Att påbörja en miljöfarlig verksamhet utan att anmäla detta omfattas av miljösanktionsavgift. Mer information om miljösanktionsavgifter finns i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. En anmälan om misstänkt brott kan också komma att göras.

Eftersom miljökontoret utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter är det viktigt att alltid informera tillsynsmyndigheten om den verksamhet som bedrivs, även om den inte är anmälningspliktig.

Genom att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten kan du som verksamhetsutövare få synpunkter och vidta eventuella ändringar eller åtgärder i ett tidigt skede. Annars kan krav på verksamheten komma att ställas i efterhand i samband med tillsyn, något som kan vara krävande både tidsmässigt och ekonomiskt. Informera därför alltid miljökontoret om du planerar att starta en verksamhet eller om du tänker göra ändringar av en redan befintlig verksamhet (som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig).

Den som utför eller planerar att utföra något som påverkar el­ler riskerar att påverka miljön eller människors hälsa, ansvarar för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Större delen av den svenska miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken. Särskilt viktiga är miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reglerna om verksam­hetsutövarens egenkontroll. De gäller för dig och din verksamhet.

Miljökontoret arbetar med tillsyn över verksamheter i Söderköping för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön.

I miljöbalken, med förordningar, föreskrifter och allmänna råd och handböcker, finns regler som ska skydda miljön och människors hälsa. Det är dessa som ligger bakom de flesta miljökrav som miljökontoret ställer. Miljökontoret kontrollerar olika verksamheter som är anmälningspliktiga, men även sådana som inte är det men som faller under lagens krav. Det innebär att vi kontrollerar verksamhetsutövares rutiner och system för övervakning för att bedöma hur de uppfyller lagkraven.

Följande är inte miljökontorets uppgift

Följande ska utföras av verksamhetsutövaren själv eller av konsulter som denne anlitar.

 • Utföra mätningar av olika slag som till exempel på processavloppsvatten, spill- och dagvatten, provtagning av förorenad mark, mätning av buller.
 • Skriva anmälan eller ansökan, eller leta reda på information på till exempel produkter eller kemikalier som dessa ska innehålla.
 • Genomföra utbildningar för företag med miljöfarlig verksamhet.
 • Miljökontoret är inte heller skyldig att informera om ny eller förändrad lagstiftning. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller. Däremot informerar miljöförvaltningen, bland annat här på webben om lagstiftning som en service till företagare och allmänhet.

Om din ändring berör de aspekter av din verksamhet som gör att den klassas som miljöfarlig kan du behöva antingen söka tillstånd eller lämna in en anmälan till miljökontoret.

Ett exempel kan vara att du planerar en ändring som kommer att påverka de utsläpp av farliga ämnen som din verksamhet ger upphov till idag.

Om ändringen kräver en anmälan eller en ansökan beror på

 • ändringens omfattning
 • investeringskostnad
 • typ av ändring
 • vilken effekt som ändringen har på utsläpp eller störningar till miljö eller hälsa

Kontakta miljökontoret vid frågor/funderingar så får du hjälp med att bedöma din ändring.

Enligt miljöbalken, är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för de hälso- eller miljöstörningar som verksamheten kan förorsaka. Därigenom ska verksamhetsutövaren betala de kostnader som uppstår genom prövning och tillsyn som krävs, för att skydda människor och miljö. Tillsynsverksamheten ska så långt som möjligt vara självfinansierad, i stället för att bekostas med skattemedel.

Taxan för tillsyn bestäms av kommunfullmäktige och taxan finns i sin helhet på kommunens hemsida. Större verksamheter som behöver regelbunden återkommande tillsyn får betala en fast årlig avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter. Mindre verksamheter får ingen årlig avgift, utan betalar avgift per timme efter varje tillsynsbesök.

Vad täcker avgiften?

Intäkterna från avgifterna ska täcka kostnaderna för handläggning av tillsynsverksamheten. I avgiften ingår mer arbete än den tid som inspektören är på besök i verksamheten, t.ex. förberedelser, restid och handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för inläsning av ärendet, administration, granskning och beredning i övrigt av ärendet.

Årsavgift men inte alltid årlig tillsyn

Betalar verksamheten en årsavgift, behöver detta inte innebära tillsyn varje år. Det kan vara längre intervaller mellan besöken. Avgiften fördelas dock på varje år, och verksamheterna ska i slutändan få den tillsyn de betalar för. Till exempel så kan man i årsavgift betala för 2 timmar tillsyn per år men som genomförs vart tredje år och då består av 6 timmars tillsyn. Detta för att en tillsyn på två timmar inte bedöms bli särskilt användbar varken för oss som gör tillsynen samt för de som får tillsyn.

Om verksamheten ändras

Har verksamheten ändrats kan avgiften komma att höjas eller sänkas. Meddela alltid miljökontoret vid verksamhetsförändringar. En utökning kan leda till en höjning och en reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Om verksamheten överlåtits ska detta också meddelas.