Utomhusmiljö

Miljökontoret arbetar för att alla i vår kommun ska leva i en frisk och hälsosam miljö både inomhus och utomhus. Att värna om miljön är ett villkor för långsiktig överlevnad. Det är viktigt att du tänker på hur du påverkar miljön. Nedan kan ni läsa mer om vanliga frågor om vår utomhusmiljö.

Vanliga frågor om utomhusmiljö

Det är inte ovanligt att se vilda, till synes övergivna djurungar ensamma i naturen. På våren och sommaren handlar det vanligtvis om älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa djuren, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

Korta råd om djurungar

 • Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.
 • Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.
 • Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten.
 • Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå.
 • Du kan kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

Kom ihåg att i jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Nedan finns några länkar med tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

Länsstyrelsens hemsida: Problem med vilda djur?

Naturvårdsverkets hemsida: Råd om vilda djur

Nedan följer några viktiga saker att tänka på om du ska skaffa höns

Grannarna

 • Tala med dina närmsta grannar i god tid om dina planer på att hålla höns och var lyhörd för deras inställning och önskemål.
 • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

Antalet hönor

 • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor för att räknas som sällskap. Vid fler krävs tillstånd enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.
 • Hönshållningen bör inte omfatta tupp eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.

Hälsorisker och miljö

 • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
 • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
 • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
 • Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Du bör överväga möjligheten att själv ta hand om avfallet genom kompostering i en isolerad kompost.
 • Ur smittskyddssynpunkt, främst gällande salmonella, bör hönsen inte vara lösa på fastigheten utan ska vistas i sina utrymmen, det vill säga hönshus och hönsgård.
 • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på den för tillfället förekommande smittorisken.

Djurskydd

 • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen gällande exempelvis hönshusets inredning och renhållning.

Om du upplever det störande med måsskrik eller när fåglar häckar precis intill huset där du bor ska du först kontakta fastighetsägaren. Du kan själv begränsa antalet fåglar genom att

 • inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten
 • hålla rent runt avfallstunnor och eventuella komposter.

Fågelmatning

Vill du mata småfåglar bör det ske till exempel i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Störs du av katter som springer på din tomt?

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Hemlösa katter

Om du tror att en katt är hemlös kan du kontakta en av alla ideella föreningar som jobbar med att ta hand om samt omplacera hemlösa katter.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Tvätta istället din bil i en biltvätt, antingen en automatisk tvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverk.

Länk till mer information om biltvätt.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller träpallar eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Läs mer om att elda utomhus: Räddningstjänsten Östra Götaland

I Valdemarsviks kommun behöver du ha tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det krävs tillstånd för följande djur:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3. giftig orm

Valdemarsviks kommun är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Det är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten åt sina medlemmar.

Medlemskapet innebär bland annat att experter inom luftkvalitet utför, bedömer och analyserar resultatet av mätningarna som genomförs. Kommunen får även tillgång till en kartläggning där luftföroreningshalten beräknas för hela kommunen.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida. 

Rapporter om luftföroreningshalter

Östra Sveriges Luftvårdsförbund tar fram kartläggningar av luftföroreningshalter i Östergötlands län. Här nedan finns den senaste rapporten och länk till en luftföroreningskarta.

Kartläggning av luftföroreningshalter i Östergötlands län.pdf

Luftföroreningskartor – SLB.nu

Webtjänst med nationell modellering av luftkvalitet finns tillgänglig på:
https://www.smhi.se/data/miljo/nationell-modellering

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att förhindra att sjukdomen kommer till Östergötland och sprids mellan grisar finns det flera saker du kan göra.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det här kan du som invånare göra:

 • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion

Merinformationom afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information 

Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se

Se frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se

Rapportera sjukt eller dött vildsvin – SVA:s rapporteringsfunktion