Servesoanläggningar

I Valdemarsviks kommun finns verksamheter som omfattas lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Sådana verksamheter presenteras här med information enligt Sevesoförordningen (12 § Sevesoförordningen 2015:236).

Kontaktuppgifter

Skanska Asfalt och Betong AB
Adress: Warfinges väg 25, 112 74 Stockholm (huvudkontor)

Bergtäkternas lokalisation; Ludden 7:1, Gäverstad 1:4, Ludden 13:1, Ludden 8:1 (Ludden)

Tel: 010-448 48 91

Kontaktpersoner: Camilla Sarin

Verksamhet och farliga ämnen

Bergtäkten Ludden omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå på grund av att deras hantering av sprängämnen (ammoniumbaserade), som är explosiva, överstiger 10 ton vid ett och samma sprängtillfälle. Sprängmedlen förvars inte på anläggningarna utan anländer med lastbil vid sprängtillfällena, undantaget anläggningen på Ludden där sprängmedel förvaras på plats i ett för ändamålet avsett förråd. De sprängmedel som förvaras i detta förråd är dynamit, patronerat sprängämne och sprängkapslar, dock inte i sådana mängder att förrådet i sig omfattas av sevesolagstiftningen. Dessa är även de inaktiva vid lagringen och aktiveras vid sprängtillfällena.
Förutom sprängämnen hanteras också gasol och eldningsolja på Ludden och Häradsudden.

Tillsyn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket och tillsynen utförs av Länsstyrelsen. I tillsynen deltar företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten. För information om den senast utförda tillsynen eller planerade tillsyner på Skanskas bergtäkter, se Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland eller kontakta dem på 010-223 50 00.