Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpsanläggningar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de köldmedier som används ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt. För att minska utsläppen av dessa skadliga växthusgaser gäller EU-förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser från och med 2015 och den svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser från och med 2017.

Kontroll

Det är operatören, den fysiska eller juridiska personen, som har det tekniska ansvaret för anläggningen och ansvarar därmed för att anläggningen läckagekontrolleras och underhålls. Kontroller och ingrepp får endast genomföras av företag med giltigt företagscertifikat och personer men giltigt personcertifikat.

På INCERTOnlines hemsida kan företags- och personcertifikat kontrolleras, se länk längst ned på sidan.

Periodisk läckagekontroll

Hur ofta ett aggregat ska genomgå en läckagekontroll beror på köldmediets växthuspåverkan. Intervallet för den periodiska läckagekontrollen baseras på köldmediets koldioxidekvivalenter (CO2e). CO2e visar hur stor gasens växthuseffekt är jämfört med koldioxid. Det är inte längre hur många kilo av ett köldmedium som avgör kontrollintervallet längre.

På Allt om f-gas hemsida finns information och hjälpmedel för omräkning till CO2e, se länk längst ned på sidan.

De tidigare intervallgränserna för läckagekontroll på 3, 30 och 300 kg har ersatts av 5, 50 och 500 ton CO2e. Intervallet kan alltså ha ändrats för vissa aggregat. Till exempel kan mindre aggregat som tidigare inte haft krav på årlig läckagekontroll nu innefattas i kraven då de kan innehålla 5 ton CO2e eller mer.

5 – 49 ton CO2e- läckagekontroll med 12 månaders intervall

50 – 499 ton CO2e – läckagekontroll med 6 månaders intervall

500 ≤ ton CO2e – läckagekontroll med 3 månaders intervall

Antal kontroller per år får halveras om det finns ett automatiskt läckagevarningssystem.
Detta ska framgå i årsrapporten till tillsynsmyndigheten. Läckagevarningssystemet ska kontrolleras minst var 12:e månad. Aggregat som innehåller mer än 500 ton CO2e måste ha ett läckagevarningssystem.

Läckage

Vid läckage av köldmedium ansvarar operatöreren för att utrustningen repareras utan dröjsmål. Inom en månad efter reparationen ska utrustningen kontrolleras för att bekräfta att reparationen har fungerat.

Rapportering

Den svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser reglerar kravet på årlig rapportering till tillsynsmyndigheten i 15 §. Om en anläggning någon del av året innehar utrustning med en köldmediemängd på minst 5 ton CO2e vardera och som sammanlagt blir 14 ton CO2e köldmedier eller mer ska rapportering ske till den lokala tillsynsmyndigheten, senast 31 mars efterföljande år.

Rapporten ska omfatta resultatet av den periodiska läckagekontrollen som gjorts under kalenderåret samt information om övriga ingrepp och påfyllt och omhändertaget köldmedium. Det ska finnas med en aggregatförteckning och en certifikatförteckning samt information om utrustning som har skrotats under året. Ange operatörens uppgifter samt fakturauppgifter och, för rapporten gällande, anläggningens adress och fastighetsbeteckning. Det är viktigt att kontrollrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad av operatören.

Registerföring

Operatör av aggregat med 5 ton CO2e köldmedium eller mer är ansvarig att kontroller och ingrepp på systemet registerförs och behålls i minst fem år enligt Artikel 6 i EU-förordningen 517/2014. Åt operatören utförande företag ska behålla kopior av dessa register i minst fem år.

Anmälan

Innan installation eller konvertering av stationärt kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska detta anmälas i god tid så samråd om utformning och miljöpåverkan kan hållas mellan operatören och tillsynsmyndigheten.

Miljösanktionsavgift

Om operatören inte följer lagstiftningen utgår miljösanktionsavgifter enligt Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter som nedan:

  • Utebliven läckagekontroll – 5000 kr
  • Utebliven årsrapport – 5000 kr
  • Försenad årlig raportering 1000 kr