Taxor och avgifter

Taxan för bygglov med mera bestäms årligen i det kommunala dokumentet ”Taxor och avgifter”. Taxan baseras på det underlag för avgiftsberäkning som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. De avgifter som tas ut ska täcka kommunens kostnad för handläggning, exempelvis arbetstid för bygglovshandläggaren. Det innebär att en lovansökan för en större byggnad blir dyrare än för en mindre. Det blir också dyrare om lovansökan innehåller avvikelser från detaljplanen. En del av avgiften kvarstår även om en ansökan får avslag eller blir återkallad av den sökande. Detta är kostnaden för handläggningen av ärendet fram till beslut. För strandskyddsdispens och andra besked utgår också en avgift. Även negativa besked har en kostnad.

Vill du ha ytterligare information om avgifter för lovansökningar är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Aktuell plan- och bygglovstaxa hittar du här: Författningssamling – Valdemarsviks kommun