Serveringstillstånd

Alkohollagen (2010:1622) reglerar vilka krav som ställs för att få sälja och servera alkohol. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens tillgänglighet och dess skadeverkningar. Läs gärna mer om alkohol på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vid försäljning av spritdrycker, starköl, vin , andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Det finns olika typer av serveringstillstånd.

Kraven för de olika tillståndstyperna varierar. Sökanden ska dock visa att hon eller han är lämplig att utöva verksamheten. Det innebär bland annat att sökanden inte får förekomma i polismyndighetens belastnings- eller misstankeregister, ha obetalda skatter, vara restförd hos kronofogden eller varit involverad i tidigare konkurser. Sökanden ska också uppvisa godkända kunskaper i alkohollagstiftningen genom att genomföra ett kunskapsprov. Dessutom görs bedömning av serveringslokalens lämplighet.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen uppfyller samtliga förutsättningar nedan:

  • avser ett enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagare än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Ansökan/handläggning

Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för handläggningen av ansökningar om serveringstillstånd. Valdemarsviks kommun har tecknat avtal med Linköpings kommun med innebörden att alkoholhandläggaren från Linköpings kommun utför handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för Valdemarsviks kommuns räkning.

Normal handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd är cirka två till tre månader under förutsättning att en fullständig ansökan har lämnats in. För tillfälliga tillstånd till allmänheten är handläggningstiden cirka fyra till sex veckor. Vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap ska ansökan ha inkommit till kommunen senast 10 arbetsdagar före serveringstillfället. Handläggningstiden kan dock variera något över året. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningen ta mer tid i anspråk.

Kommunstyrelsen socialt utskott fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd och återkallelse av tillstånd. I enklare ärenden fattar handläggaren beslut. Ansökan om serveringstillstånd sker skriftligt.

Ansökningar och andra dokument skickas till:

Valdemarsviks kommun
Alkoholhandläggning
615 80  Valdemarsvik