Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas minst 4 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna, NyföretagarCentrum och turistföreningen samt företagare från en mångfald av branscher och orter i kommunen.

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta någon av personerna i rådet!

Näringslivsråd 2023 planeras följande datum och tider

1 feb kl 17-20
1 juni kl 17-20
31 aug kl 18-19.30
30 nov kl 18-19.30

Nedan hittar du minnesanteckningar from juni 2023.

Agenda näringslivsrådet

31 aug

Sarah visar bilder på vägen mot Vammarhöjden längs med ån där kommunen bl a har två odlingsträdgårdar, flera bänkar, blomsterrabatter samt gång- och cykelväg. Enklare underhåll kan behövas men avsikten med bilderna är att visa på att det finns andra mer prioriterade områden att försköna. Inspelet från näringslivet är att sista biten precis intill Vammarhöjden skulle kunna trattas ned så att det blir tydligare och mer lockande att ta sig nedåt centrum därifrån.

Sarah informerar Gatu- och Fastighetskontoret och noterar frågan för att ta upp den igen internt och i rådet när Vårdcentrum-frågan aktualiseras ytterligare.

1 juni 
Frågan om placeringen av vårdcentrum på Vammarhöjden har lyfts på näringslivsrådet under våren 2023. Ingången har varit att en placering av delar eller hela vårdcentrum skulle kunna placeras närmare centrum för att få Storgatan och handeln att leva upp.

Politikerna har svarat att processen tillsammans med Region Östergötland har varit lång och att alternativa placeringar redan utretts, däribland Odalkajen, men att utredningarna visat att Vammarhöjden är den mest lämpliga placeringen för vårdcentrum.

Valdemarsviks kommun och Region Östergötland ligger nära ett färdigt beslut om start av projektet Vårdcentrum på Vammarhöjden och denna fråga bordläggs därmed. Däremot fortsätter vi diskutera hur Vammarhöjden och centrum skulle kunna bindas ihop på ett tilltalande sätt så att det lockar fler att ta sig mellan områdena. Punkten tas åter upp vid nästa råd.

31 aug

Nytt avtal upphandlas hösten 2023. Planen är ett långt arrende på 15-20 år. Gärna ett fast arrende där anbuden avgörs med vem som kan leverera mest för pengarna. Planen är också att det bör finnas med en investeringsplan/utvecklingsplan med en miniminivå. Just nu diskuteras internt vilka geografiska områden som ska ingå (t ex Folkets park, dansbana, deponiområdet) samt om kommunen eventuellt bör göra några grundläggande investeringar innan upphandlingen. Dialogmöten har hållits och planeras med företagare både i kommunen och utanför. Punkten följs upp vid nästa råd.

1 juni

Utvecklingspotentialen av Grännäs fritidsområde har lyfts av Företagarna på rådet. Rådets medlemmar tycker att det är synd att deponin står tom och att byggnaderna är i dåligt skick.

Kommunen har avtal med befintlig hyresgäst i ytterligare 2 år med ett avtal som innebär att alla investeringar för utveckling behöver göras av kommunen, men där investeringsbudgeten inte tillåter satsningar i nuläget. Önskemålet är att göra en annan typ av upphandling när avtalet tillåter, som möjliggör ett mycket längre arrende med en utvecklingsplan för området och som gör det gynnsamt för en entreprenör att utveckla det.

Muddringsområdet/deponin begränsar viss byggnation och åtgärder som innebär att man måste gräva men det fungerar gott för annat, såsom camping/ställplatser. Punkten tas åter upp vid nästa råd.

31 aug

Enligt uppgift från gatukontoret har sopningen av gator inte fallerat utan de vattnar alltid innan sopning. Problemet är att grus och sand blir för tungt att sopa om man vattnar för mycket. Personal använder i vissa fall till och med ansiktsskydd som mäter nivån av kvartsdamm. Dock är det ofrånkomligt att det dammar när gatorna sopas. Det allra bästa är att sopa när det regnat men det går inte att vänta på regn. Ärendet avslutas.

1 juni

Frågan om brister i kommunens sopning av gator har lyfts i rådet av Harryssons Väg & Bygg.  Bristerna skulle kunna innebära hälsorisker för personer som rör sig i området där det sopas. Bristerna som påtalas är att man inte använt vatten och/eller bindningsmedel innan man sopat utan sopat på torrt underlag vilket skulle kunna göra att allmänheten andas in kvartdamm.

Kommunen svarar att medlet som tidigare använts innehållit kemikalier eller dylikt som inte tillåts längre och därmed har man slutat med det. Sopbilarna använder alltid vatten medan handblåsningen kan ha brustit. Tillräcklig sakkunskap saknades hos de närvarande från kommunen och de lovar att återkoppla igen innan sommaren.

31 aug

Möte kring eventuell försköning av Storgatan är inplanerat med Visit Valdemarsvik tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret under september. Tas åter upp nästa råd.

1 juni

Tomma skyltfönster och nedläggningar av butiker och restauranger har varit en återkommande punkt på dagordningen för näringslivsrådet, särskilt lyft av Visit Valdemarsvik. Kommunen har viss regelbunden dialog med några av fastighetsägarna i centrum men utan någon konkret lösning då det trots allt är entreprenörer som startar och driver verksamheterna. Med det inte sagt att kommunen inte skulle kunna göra centrum och centrala Storgatan mer attraktiv att verka på.

Ett gångfartstest genomfördes för ett antal år sedan med blandade och starka reaktioner från idkarna på gatan. I rådet diskuteras trots det ett gångfartsområde och försköning av gatan för att gynna handeln och få ner hastigheten på biltrafikanterna. Bland annat blomster och bänkar redan till sommaren.

Kommunen jobbar tillsammans med Visit Valdemarsvik vidare med frågan, allra först inför sommaren.

Punkten tas åter upp på nästa råd.

31 aug

Kommunens beredskapssamordnare har fått förfrågan och undersöker möjligheterna att bjuda in någon från Länsstyrelsen Östergötland att föreläsa och berätta om beredskap för näringslivet. Målet är att genomföra en informationsträff för det lokala näringslivet under hösten 2023. Stäms av vid nästa råd.

1 juni

LRF har haft en träff med kommunens beredskapssamordnare om vad som sker vid olika kriser, exempelvis extremväder eller strömavbrott. Här önskar LRF att företagen involveras mer och att en träff som omfattar alla former av branscher görs.

Sarah har börjat planera en träff till hösten på ämnet tillsammans med kommunens beredskapssamordnare och återkopplar efter sommaren.

31 aug

Fler problem än väntat att öppna toaletterna då byggnaden är gammal och måtten inte stämmer överens med dagens standardmått. Arbetet har dock inte stannat av utan toaletterna kommer att öppnas inom kort. Stäms av igen vid nästa råd.

1 juni

Ringarumsföretagen har lyft frågan om offentliga toaletter i Ringarum eftersom den nya parken lockar många unga och deras föräldrar att umgås i centrum.

Kommunen har fått frågan till sig och kommer att behöva göra vissa renoveringsåtgärder på den befintliga offentliga toaletten vid Ringarums gamla stationshus innan den planeras att öppna upp för allmänheten igen. Toaletterna kommer att städas av kommunen men tillses av en entreprenör i Ringarum.

31 aug

Sarah och Isabelle har diskuterat frågan och kommit till slutsatsen att det är svårt att samla önskade fastighetsägare runt krav eller påtryckningar att investera eller engagera sig för försköning av centrum. Kommunens intressen i ett fastighetsägarnätverk rör främst centrumutveckling och trygghetsfrågor. Isabelle tar frågan vidare och försöker få till en träff med de större fastighetsägarna i Valdemarsviks kommun kring frågor som är av intresse och aktuella för branschen. Följs upp vid nästa råd.

1 juni

Åke Rolf på Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik berättar om Söderköpings fastighetsägarnätverk och fördelarna med det för utvecklingen av centralorten där för att arbeta tillsammans och enhetligt gällande bl a utsmyckning, platsutveckling och andra typer av samarbeten. Sarah och Isabelle Wikner kommer att försöka få till en träff där Valdemarsviks centrala fastighetsägare träffas. Punkten följs upp på nästa råd.

31 aug

Sarah uppdaterar kort om handlingsplanen för att förbättra företagsklimatet i Valdemarsviks kommun som tagits fram efter utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. Processen att få den politiskt beslutad är påbörjad och beslut förväntas tas av kommunstyrelsen under hösten 2023. Arbetet och förändringarna som sedan ska ske internt utifrån handlingsplanen förväntas också påbörjas under hösten 2023 och våren 2024. Därefter ska resultatet följas upp och förslag på ytterligare insatser till en ny handlingsplan tas fram. Sarah uppdaterar kring läget vid nästa råd.

1 juni

Sarah följer upp arbetet efter utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som kommunens tjänstemän i sektorn samhällsbyggnad, service och administration genomgått i att bli bättre på service till företagen i kommunen. Sista utbildningstillfället genomfördes den 3 maj på Folkets hus i Gusum där politiker och tjänstemän tillsammans tog fram embryot till en handlingsplan för att förbättra dialog, kommunikation och samverkan internt mellan sektorer/enheter och externt mot företagen. Handlingsplanen är ännu inte färdig men innehåller bl a

 • förenkling/förbättring av kommunens webbplats,
 • att förklara myndighetsbeslut med enklare språk,
 • införliva e-tjänster som möjliggör för sökanden att enklare följa sina ärenden,
 • skapa en intern kultur av samarbete och hjälpsamhet där det är naturligt att samverka över sektors och enhetsgränser för företagens service (en intern utbildning ska genomföras på samtliga av kommunens enheter på arbetsplatsträffarna),
 • telefon- och mailpolicyn ska uppdateras och rutiner för hur den inkluderas i nyanställdas upplärning ska tydliggöras för att skapa tydliga rutiner för återkoppling och uppföljning
 • samt en företagslotsfunktion ska införlivas med stående mötestider för rådgivning tidigt i tillståndsprocesser.

Handlingsplanen ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen för att bli ett tvingande och vägledande dokument för alla tjänstemän. Den nya telefon- och mailpolicyn kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott redan direkt efter sommaren

Punkten följs upp vid nästa råd.

1 juni

Sarah har tillsammans med Söderköpings näringslivsutvecklare Björn Ekengren träffat Energikontoret Östergötland för att få mer information om projekten ”Återbruksmarknad” som genomförts i Linköping och Åtvidaberg med förhoppningen att kunna genomföra ett liknande projekt i Valdemarsvik-Söderköping för kommuner, fastighetsägare, byggvaruhandel och byggentreprenörer. Läs mer om projektet här.

Ämnet tas upp på näringslivsrådet för att höra efter om intresse finns. Det konstateras att det finns intresse och till hösten planeras en informationsträff gemensamt med Söderköpings kommun och Energikontoret.

31 aug

Alla får tycka till om det räcker med 4 möten/år i näringslivsrådet. Förslaget blir att rådet har några öppna möten runt om i olika kommundelar och några stängda för rådets ordinarie medlemmar där vi kan dryfta nedanstående punkt (uppföljningslista). Sarah ser över upplägget och återkopplar till medlemmarna.

1 juni

Rådets tidigare ordförande har klivit av i rollen och därför tas frågan upp om någon av övriga närvarande vill kliva in som ordförande. Rådet förtydligar att huvudsyftet med rådet är samverkan och bättre kommunikation mellan kommunen och näringslivet, och att det därför inte finns behov av ordförande utan snarare en sammankallade/samordnare vilket kan utgöras av näringslivsutvecklaren. Rådet beslutar därför detta.

Rådets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och ömsesidig förståelse mellan offentliga och privata aktörer i Valdemarsviks kommun genom dialog och nätverkande. Samtliga parter i rådet har till uppgift att se till hela sin bransch, sin förening och/eller sin ort och använda sina nätverk till att föra in viktiga perspektiv för Valdemarsviks utveckling.

Företagarföreningarna, kommunen och Valdemarsviks Sparbank innehar fasta platser i näringslivsrådet. Företagarföreningarna består idag av LRF, Turistföreningen Visit Valdemarsvik, Företagarna och Nyföretagarcentrum. Från kommunen deltar kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör och näringslivsutvecklare. Dessa platser byts inte ut så länge inte den egna organisationen byter ut representanten.

Övriga platser är roterbara och förslag på nya och avgående representanter bör lyftas en gång årligen på näringslivsrådet. Nya medlemmar väljs in av övriga medlemmar utifrån förslag framtaget av näringslivsutvecklaren som valberedare.

Näringslivsrådet bör alltid eftersträva dynamik, jämställdhet och mångfald i sin sammansättning.

Rådet har för avsikt att förflytta sina möten runt om i kommunens olika delar och välkomna lokala företagare på mötena för att eftersträva transparens och öppenhet. Näringslivsutvecklaren står för inbjudan inför rådets möten.

Förfrågan kom också om att korta ned mötestiden och ha fler möten, 6 gånger per år (mot tidigare 4) på 1,5 h åt gången (mot tidigare 3h) mellan kl 18-19.30. Samtliga medlemmar kunde inte närvara på sista delen av mötet så inget beslut är taget men punkten tas upp igen inför nästa råd.

Detta möte genomfördes på Folkets hus i Gusum och inbjudan har skickats ut till näringslivet inför träffen.

31 aug

Johan saknar en lista där näringslivet kan sätta upp ärenden som kommit in till kommunen eller någon i rådet för att dryfta i en mer sluten grupp och pressa på för att få uppföljning. Rådet diskuterar återigen rådets syfte och riktlinjer men Sarah lovar att ge det ett försök. Sarah och Johan tar diskussionen vidare och återkopplar till rådets medlemmar under hösten.

31 aug

 • Visit Valdemarsvik: Ingen närvarande från föreningen. Pia från Café Kårtorp gästade rådet och berättade om en rekordsommar, utvecklingsplaner för Kårtorp samt utmaningar med kompetensförsörjning.
 • Företagarna Valdemarsvik: Företagarna i Söderköping har bjudit in näringslivet i Valdemarsvik till en föreläsning under hösten. I Valdemarsvik planeras också någon företagarträff med föreläsning tillsammans med kommunen. I styrelsen diskuteras också Viksgalan 2024, om den ska bli av eller ej.
 • LRF: Bjuder in till Jordbrukardagen den 23 sept på Karlssons gård/Uffes däck på temat smådjur.
 • Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik: Nystartarkursen ”Steget till eget” genomförs under hösten med start den 13 sept och 5 veckor framåt. I föreningen diskuteras hur Nyföretagarcentrum kan inspirera mer till nyföretagande.
 • Byggföretagen: Branschen har det mycket tufft just nu. Efterfrågan på nyproducerade hus är i stort sett obefintlig.
 • Industri: Ingen från branschen närvarade men Johnny (SMP AB) gästade rådet. Flera har varslats (både lokalt och runt om i branschen) och han ser att även legotillverkningsindustrin kommer påverkas när byggandet stannar av.
 • Skeppsgården – Cenita Lindth har bjudits in som medlem i rådet för att representera Skeppsgården genom företaget Levande Föda. Aktuellt i Skeppsgården är fortsatt en offentlig toalett. Sarah och Stefan tar det vidare, uppföljning nästa råd.

1 juni

Punkten hanns inte med under mötet men lyftes som viktig att hinna med. Istället för att med rådet skapa ännu fler aktiviteter för näringslivet skulle näringslivsrådet kunna lyfta aktiviteter som redan görs och stärka dem. Punkten tas upp löpande på kommande råd.

 1 februari 

 • Företagarna planerar inför vårens Viksgala och lyfter frågan om kommunens elkapacitet som viktig för framtiden.
 • Visit Valdemarsvik arbetar med broschyr och karta för sommarens turistsäsong. Flera positiva aktiviteter har genomförts via föreningen, bl a Nyårsvandring som sannolikt blir av igen nästa nyår. Återigen diskuteras de tomma lokalerna på Storgatan som ett stort bekymmer.
 • Fastighetsägarna via Fogelvik lyfter antalet vakanta lägenheter i kommunen och vikten av inflyttning. De önskar att få kontakt med kommunens energirådgivare och att skapa ett nätverk med de stora fastighetsägarna i kommunen.
 • Nyföretagarcentrum såg en nedgång i antalet nystartare under hösten men ser nu en uppgång och ett ökat intresse för vårens kurs i ”steget till eget”. 12 personer är anmälda till kursen varav 5 från Valdemarsvik. Diskussion förs med Företagarna om att dela ut priset ”Årets nyföretagare” under Viksgalan.
 • LRF diskuterar beredskap vid eventuella kriser och hur näringslivet och kommunen tillsammans skulla kunna samverka kring frågan.
 • Gryts sockenförening planerar att genomföra aktiviteter för yngre för att inspirera och engagera. En pizzakväll planeras den 28 februari på Fyrudden.
 • Baljaföreningen har genomför en lycka julmarknad men upplever problem med att Klassikerfestivalen återigen genomförs samma

31 aug

 • Fiber och bredband. Flera av företagen i området saknar fiberuppkoppling vilket blir ett reellt problem för lantbrukare och personer som arbetar på distans eller med datorn som verktyg. Företagen önskar att Valdemarsviks kommun bevakar denna fråga ihop med fiber- och bredbandssamordnaren på Söderköpings kommun.
 • Frakt och transport. Det är svårt med frakt och transport från och till företagen i Tryserum/Västertryserum och det krävs ofta att företaget kontaktar DHL/Schenker direkt för att eventuellt lyckas ordna med leveranser. Önskemål att titta på kreativa lokala och gemensamma lösningar mellan företagen.
 • Kompetens och arbetskraft. Eftersom den regionala busstrafiken (förutom anropsstyrd närtrafik) inte går i den här delen av kommunen är det svårt att finna lämplig arbetskraft inom samtliga områden. Det krävs ofta att personal eller praktikanter bor i närheten, har körkort, rätt kompetens och viljan att arbeta där – något som inte alltid sammanfaller.
 • Samordning av evenemang. Önskemål att samordna evenemang gemensamt i kommunen för att undvika att de läggs på samma datum.

Företagarna och kommunen pratar vidare om en ljusskylt på Lefverts tomt vid Mossebo. Följs upp nästa möte.

Karl Öhlander kommer att sluta som kommundirektör from den 1 oktober då Kristina Lohman går in som ställföreträdare. Karl tackar för sig då detta blir hans sista näringslivsråd i Valdemarsviks kommun.