Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas minst 4 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna, NyföretagarCentrum och turistföreningen samt företagare från en mångfald av branscher och orter i kommunen.

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta någon av personerna i rådet!

En sammanfattning av året 2023 i Näringslivsrådet

Nedan hittar du minnesanteckningar from juni 2023.

Agenda näringslivsrådet

31 aug 2023

Sarah visar bilder på vägen mot Vammarhöjden längs med ån där kommunen bl a har två odlingsträdgårdar, flera bänkar, blomsterrabatter samt gång- och cykelväg. Enklare underhåll kan behövas men avsikten med bilderna är att visa på att det finns andra mer prioriterade områden att försköna. Inspelet från näringslivet är att sista biten precis intill Vammarhöjden skulle kunna trattas ned så att det blir tydligare och mer lockande att ta sig nedåt centrum därifrån.

Sarah informerar Gatu- och Fastighetskontoret och noterar frågan för att ta upp den igen internt och i rådet när Vårdcentrum-frågan aktualiseras ytterligare.

1 juni 2023
Frågan om placeringen av vårdcentrum på Vammarhöjden har lyfts på näringslivsrådet under våren 2023. Ingången har varit att en placering av delar eller hela vårdcentrum skulle kunna placeras närmare centrum för att få Storgatan och handeln att leva upp.

Politikerna har svarat att processen tillsammans med Region Östergötland har varit lång och att alternativa placeringar redan utretts, däribland Odalkajen, men att utredningarna visat att Vammarhöjden är den mest lämpliga placeringen för vårdcentrum.

Valdemarsviks kommun och Region Östergötland ligger nära ett färdigt beslut om start av projektet Vårdcentrum på Vammarhöjden och denna fråga bordläggs därmed. Däremot fortsätter vi diskutera hur Vammarhöjden och centrum skulle kunna bindas ihop på ett tilltalande sätt så att det lockar fler att ta sig mellan områdena. Punkten tas åter upp vid nästa råd.

27 feb 2024

Stefan berättar kortfattat om ärendet. Förhoppning från rådets medlemmar om långt arrende som möjliggör långsiktiga investeringar från entreprenör. Förvaltningen inväntar politisk viljeriktning kring Grännäs.

30 nov 2023

Kommunen uppdaterar om läget för upphandling av Grännäs. Förhoppningen är att upphandlingen kan skrivas under våren 2024.

31 aug 2023

Nytt avtal upphandlas hösten 2023. Planen är ett långt arrende på 15-20 år. Gärna ett fast arrende där anbuden avgörs med vem som kan leverera mest för pengarna. Planen är också att det bör finnas med en investeringsplan/utvecklingsplan med en miniminivå. Just nu diskuteras internt vilka geografiska områden som ska ingå (t ex Folkets park, dansbana, deponiområdet) samt om kommunen eventuellt bör göra några grundläggande investeringar innan upphandlingen. Dialogmöten har hållits och planeras med företagare både i kommunen och utanför. Punkten följs upp vid nästa råd.

1 juni 2023

Utvecklingspotentialen av Grännäs fritidsområde har lyfts av Företagarna på rådet. Rådets medlemmar tycker att det är synd att deponin står tom och att byggnaderna är i dåligt skick.

Kommunen har avtal med befintlig hyresgäst i ytterligare 2 år med ett avtal som innebär att alla investeringar för utveckling behöver göras av kommunen, men där investeringsbudgeten inte tillåter satsningar i nuläget. Önskemålet är att göra en annan typ av upphandling när avtalet tillåter, som möjliggör ett mycket längre arrende med en utvecklingsplan för området och som gör det gynnsamt för en entreprenör att utveckla det.

Muddringsområdet/deponin begränsar viss byggnation och åtgärder som innebär att man måste gräva men det fungerar gott för annat, såsom camping/ställplatser. Punkten tas åter upp vid nästa råd.

27 feb 2024

Turistföreningen sökte för flera arrangemang; Påskevenemang, Kultur- och skördefestival, Oktobermarknad, Jul i Viken samt Nyårspromenad. Med bakgrund av kommunstyrelsens beslut om minskat evenemangsstöd kommer med största sannolikhet inte alla arrangemang att ske. Föreningen fick totalt 25 000kr att disponera fritt till de evenemang de anser sig kunna genomföra för sponsringsmedlen.

27 feb 2024

Albert efterfrågar tydlighet kring gemensamma kontor med Söderköping och upplever att sammanslagning av främst plan- och bygglovskontor fungerar dåligt. Dålig eller ingen återkoppling är ett av problemen och Albert önskar svar från Valdemarsviks mailadresser inte Söderköpings för att inte tappa känslan för kommunen.

31 aug 2023

Enligt uppgift från gatukontoret har sopningen av gator inte fallerat utan de vattnar alltid innan sopning. Problemet är att grus och sand blir för tungt att sopa om man vattnar för mycket. Personal använder i vissa fall till och med ansiktsskydd som mäter nivån av kvartsdamm. Dock är det ofrånkomligt att det dammar när gatorna sopas. Det allra bästa är att sopa när det regnat men det går inte att vänta på regn. Ärendet avslutas.

1 juni 2023

Frågan om brister i kommunens sopning av gator har lyfts i rådet av Harryssons Väg & Bygg.  Bristerna skulle kunna innebära hälsorisker för personer som rör sig i området där det sopas. Bristerna som påtalas är att man inte använt vatten och/eller bindningsmedel innan man sopat utan sopat på torrt underlag vilket skulle kunna göra att allmänheten andas in kvartdamm.

Kommunen svarar att medlet som tidigare använts innehållit kemikalier eller dylikt som inte tillåts längre och därmed har man slutat med det. Sopbilarna använder alltid vatten medan handblåsningen kan ha brustit. Tillräcklig sakkunskap saknades hos de närvarande från kommunen och de lovar att återkoppla igen innan sommaren.

27 feb 2024

Det är inte så illa som det ofta benämns och trenden är försiktigt positiv med nya entreprenörer på gatan. Gemensamma initiativ är igång mellan företagare på gatan och kommunen inför sommarsäsongen.

30 nov 2023

Kommunen har haft samråd med Turistföreningen Visit Valdemarsvik och har planer på att få till vissa förskönande åtgärder till centrala Storgatan till sommaren 2024, under förutsättningen att det finns medel i budgeten för näringslivsbefrämjande åtgärder. Turistföreningen Visit Valdemarsvik har genomfört en förstudie kring handeln i kommunen och har för avsikt att tillsammans med kommunen söka stöd från Leader Kustlandet för ett kunna anställa en resursperson som har till uppgift att aktivt främja och samordna handeln.

31 aug 2023

Möte kring eventuell försköning av Storgatan är inplanerat med Visit Valdemarsvik tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret under september. Tas åter upp nästa råd.

1 juni 2023

Tomma skyltfönster och nedläggningar av butiker och restauranger har varit en återkommande punkt på dagordningen för näringslivsrådet, särskilt lyft av Visit Valdemarsvik. Kommunen har viss regelbunden dialog med några av fastighetsägarna i centrum men utan någon konkret lösning då det trots allt är entreprenörer som startar och driver verksamheterna. Med det inte sagt att kommunen inte skulle kunna göra centrum och centrala Storgatan mer attraktiv att verka på.

Ett gångfartstest genomfördes för ett antal år sedan med blandade och starka reaktioner från idkarna på gatan. I rådet diskuteras trots det ett gångfartsområde och försköning av gatan för att gynna handeln och få ner hastigheten på biltrafikanterna. Bland annat blomster och bänkar redan till sommaren.

Kommunen jobbar tillsammans med Visit Valdemarsvik vidare med frågan, allra först inför sommaren.

Punkten tas åter upp på nästa råd.

30 nov 2023

Kommunen genomförde en träff för näringslivet den 28 november på temat beredskap och civilt försvar. Endast 7 företagare deltog. Beredskapssamordnaren ansvarar för samverkan med näringslivet i frågor om beredskap.

31 aug 2023

Kommunens beredskapssamordnare har fått förfrågan och undersöker möjligheterna att bjuda in någon från Länsstyrelsen Östergötland att föreläsa och berätta om beredskap för näringslivet. Målet är att genomföra en informationsträff för det lokala näringslivet under hösten 2023. Stäms av vid nästa råd.

1 juni 2023

LRF har haft en träff med kommunens beredskapssamordnare om vad som sker vid olika kriser, exempelvis extremväder eller strömavbrott. Här önskar LRF att företagen involveras mer och att en träff som omfattar alla former av branscher görs.

Sarah har börjat planera en träff till hösten på ämnet tillsammans med kommunens beredskapssamordnare och återkopplar efter sommaren.

30 nov 2023

De offentliga toaletterna i Ringarum är inte öppna ännu. Kommunens representanter får i uppgift att återkoppla till Ringarumsföretagarna varför toaletterna inte är färdigställda ännu.

31 aug 2023

Fler problem än väntat att öppna toaletterna då byggnaden är gammal och måtten inte stämmer överens med dagens standardmått. Arbetet har dock inte stannat av utan toaletterna kommer att öppnas inom kort. Stäms av igen vid nästa råd.

1 juni 2023

Ringarumsföretagen har lyft frågan om offentliga toaletter i Ringarum eftersom den nya parken lockar många unga och deras föräldrar att umgås i centrum.

Kommunen har fått frågan till sig och kommer att behöva göra vissa renoveringsåtgärder på den befintliga offentliga toaletten vid Ringarums gamla stationshus innan den planeras att öppna upp för allmänheten igen. Toaletterna kommer att städas av kommunen men tillses av en entreprenör i Ringarum.

30 nov 2023

Frågan diskuteras och Isabelle upplever intresset som svalt från centrala fastighetsägare då det bjuds in till träffar och få väljer att delta. Träffar behöver vara relevanta och intressanta att delta på. Ärendet lämnas tillsvidare.

31 aug 2023

Sarah och Isabelle har diskuterat frågan och kommit till slutsatsen att det är svårt att samla önskade fastighetsägare runt krav eller påtryckningar att investera eller engagera sig för försköning av centrum. Kommunens intressen i ett fastighetsägarnätverk rör främst centrumutveckling och trygghetsfrågor. Isabelle tar frågan vidare och försöker få till en träff med de större fastighetsägarna i Valdemarsviks kommun kring frågor som är av intresse och aktuella för branschen. Följs upp vid nästa råd.

1 juni 2023

Åke Rolf på Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik berättar om Söderköpings fastighetsägarnätverk och fördelarna med det för utvecklingen av centralorten där för att arbeta tillsammans och enhetligt gällande bl a utsmyckning, platsutveckling och andra typer av samarbeten. Sarah och Isabelle Wikner kommer att försöka få till en träff där Valdemarsviks centrala fastighetsägare träffas. Punkten följs upp på nästa råd.

27 feb 2024

Handlingsplanen för ett bättre företagsklimat har blivit en kärnfråga och en viktig symbol menar rådets medlemmar. Kristina Lohman berättar mer om arbetet med omorganisation inom kommunen och att hon just nu arbetar med flera strukturella och kulturella förändringar inom organisationen där denna fråga finns med. För att inte slå ett slag i luften avvaktar vi det större sammanhanget och tar nya tag som kan göra verklig skillnad.

30 nov 2023

Uppdatering kring läget för handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat och riktlinjer för hantering av e-post och telefon: Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendena vid senaste sammanträdet med förklaringen att förvaltningen behöver redogöra för de ekonomiska konsekvenserna och uppdatera tidsramarna.

Frågan engagerar och är särskilt viktig för företagarna i rådet. Särskilt riktlinjerna för hantering av e-post och telefon då det upplevs som svårt att få kontakt och återkoppling av tjänstemännen.

Sarah har till uppgift att revidera handlingsplanen och riktlinjerna för att ta upp dem på Kommunstyrelsens sammanträde så snart som möjligt igen. Följs upp vid nästa råd.

31 aug 2023

Sarah uppdaterar kort om handlingsplanen för att förbättra företagsklimatet i Valdemarsviks kommun som tagits fram efter utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. Processen att få den politiskt beslutad är påbörjad och beslut förväntas tas av kommunstyrelsen under hösten 2023. Arbetet och förändringarna som sedan ska ske internt utifrån handlingsplanen förväntas också påbörjas under hösten 2023 och våren 2024. Därefter ska resultatet följas upp och förslag på ytterligare insatser till en ny handlingsplan tas fram. Sarah uppdaterar kring läget vid nästa råd.

1 juni 2023

Sarah följer upp arbetet efter utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som kommunens tjänstemän i sektorn samhällsbyggnad, service och administration genomgått i att bli bättre på service till företagen i kommunen. Sista utbildningstillfället genomfördes den 3 maj på Folkets hus i Gusum där politiker och tjänstemän tillsammans tog fram embryot till en handlingsplan för att förbättra dialog, kommunikation och samverkan internt mellan sektorer/enheter och externt mot företagen. Handlingsplanen är ännu inte färdig men innehåller bl a

 • förenkling/förbättring av kommunens webbplats,
 • att förklara myndighetsbeslut med enklare språk,
 • införliva e-tjänster som möjliggör för sökanden att enklare följa sina ärenden,
 • skapa en intern kultur av samarbete och hjälpsamhet där det är naturligt att samverka över sektors och enhetsgränser för företagens service (en intern utbildning ska genomföras på samtliga av kommunens enheter på arbetsplatsträffarna),
 • telefon- och mailpolicyn ska uppdateras och rutiner för hur den inkluderas i nyanställdas upplärning ska tydliggöras för att skapa tydliga rutiner för återkoppling och uppföljning
 • samt en företagslotsfunktion ska införlivas med stående mötestider för rådgivning tidigt i tillståndsprocesser.

Handlingsplanen ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen för att bli ett tvingande och vägledande dokument för alla tjänstemän. Den nya telefon- och mailpolicyn kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott redan direkt efter sommaren

Punkten följs upp vid nästa råd.

30 nov 2023

Ny projektledare för renhållning har anställts i kommunen som kommer få till uppgift att leda arbetet med återbruk på kommunens återvinningscentral. Tanken är att återbruk för byggbranschen skulle kunna rymmas i projektledarens kommande arbete. Läget följs upp vid nästa råd.

1 juni 2023

Sarah har tillsammans med Söderköpings näringslivsutvecklare Björn Ekengren träffat Energikontoret Östergötland för att få mer information om projekten ”Återbruksmarknad” som genomförts i Linköping och Åtvidaberg med förhoppningen att kunna genomföra ett liknande projekt i Valdemarsvik-Söderköping för kommuner, fastighetsägare, byggvaruhandel och byggentreprenörer. Läs mer om projektet här.

Ämnet tas upp på näringslivsrådet för att höra efter om intresse finns. Det konstateras att det finns intresse och till hösten planeras en informationsträff gemensamt med Söderköpings kommun och Energikontoret.

27 feb 2024

Rådet är eniga i att det är bra med öppna möten där vi bjuder in andra som inte är medlemmar, samt att det är bra om vi roterar geografisk plats för mötena.

Håkan Eriksson lyfter att vi bör utvärdera rådets sammansättning med jämna mellanrum.

Vi saknar närvaro av industrin, bland andra Nordic brass som är en stor och viktig spelare.

Frågan om vi behöver en uttalad ordförande lyfts och vem det i så fall skulle kunna vara. Frågan bör lyftas igen men tills vidare fungerar det bra som det är idag.

31 aug 2023

Alla får tycka till om det räcker med 4 möten/år i näringslivsrådet. Förslaget blir att rådet har några öppna möten runt om i olika kommundelar och några stängda för rådets ordinarie medlemmar där vi kan dryfta nedanstående punkt (uppföljningslista). Sarah ser över upplägget och återkopplar till medlemmarna.

1 juni 2023

Rådets tidigare ordförande har klivit av i rollen och därför tas frågan upp om någon av övriga närvarande vill kliva in som ordförande. Rådet förtydligar att huvudsyftet med rådet är samverkan och bättre kommunikation mellan kommunen och näringslivet, och att det därför inte finns behov av ordförande utan snarare en sammankallade/samordnare vilket kan utgöras av näringslivsutvecklaren. Rådet beslutar därför detta.

Rådets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och ömsesidig förståelse mellan offentliga och privata aktörer i Valdemarsviks kommun genom dialog och nätverkande. Samtliga parter i rådet har till uppgift att se till hela sin bransch, sin förening och/eller sin ort och använda sina nätverk till att föra in viktiga perspektiv för Valdemarsviks utveckling.

Företagarföreningarna, kommunen och Valdemarsviks Sparbank innehar fasta platser i näringslivsrådet. Företagarföreningarna består idag av LRF, Turistföreningen Visit Valdemarsvik, Företagarna och Nyföretagarcentrum. Från kommunen deltar kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör och näringslivsutvecklare. Dessa platser byts inte ut så länge inte den egna organisationen byter ut representanten.

Övriga platser är roterbara och förslag på nya och avgående representanter bör lyftas en gång årligen på näringslivsrådet. Nya medlemmar väljs in av övriga medlemmar utifrån förslag framtaget av näringslivsutvecklaren som valberedare.

Näringslivsrådet bör alltid eftersträva dynamik, jämställdhet och mångfald i sin sammansättning.

Rådet har för avsikt att förflytta sina möten runt om i kommunens olika delar och välkomna lokala företagare på mötena för att eftersträva transparens och öppenhet. Näringslivsutvecklaren står för inbjudan inför rådets möten.

Förfrågan kom också om att korta ned mötestiden och ha fler möten, 6 gånger per år (mot tidigare 4) på 1,5 h åt gången (mot tidigare 3h) mellan kl 18-19.30. Samtliga medlemmar kunde inte närvara på sista delen av mötet så inget beslut är taget men punkten tas upp igen inför nästa råd.

Detta möte genomfördes på Folkets hus i Gusum och inbjudan har skickats ut till näringslivet inför träffen.

30 nov 2023

Listan står redo för att ta emot ärenden. Pga problem med e-post har ifylld lista inte nått fram till Sarah men kommer skickas ut till rådet för ifyllning av ärenden inom kort. Flera av de återkommande punkterna på rådet lämpar sig för listan och kommunen kan använda den internt för att följa upp hur arbetet fortlöper och vem som har ansvaret. Ärendet följs upp.

31 aug 2023

Johan saknar en lista där näringslivet kan sätta upp ärenden som kommit in till kommunen eller någon i rådet för att dryfta i en mer sluten grupp och pressa på för att få uppföljning. Rådet diskuterar återigen rådets syfte och riktlinjer men Sarah lovar att ge det ett försök. Sarah och Johan tar diskussionen vidare och återkopplar till rådets medlemmar under hösten.

27 feb 2024

Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik: Antalet nyföretagare som vill ha rådgivning i Valdemarsvik ökar. Generellt sett ökar antal nyföretagare i Sverige. Människor tycks våga mer när räntorna stabiliserat sig. Nyföretagarcentrum når ut bättre i Valdemarsvik och 4-5 personer från kommunen ska gå starta eget-kursen under våren.

Företagarna Valdemarsvik: Arbetar med alternativ till Viksgalan. Som det ser ut nu kan galan bli förlagd på en båttur på Valdemarsviken i maj månad.

LRF Valdemarsvik: Svårt ekonomiskt för flera lantbrukare på grund av ränteläge och mycket regn vilket ledde till översvämningar av åkrar under 2023. Utsäde är i princip slut över hela Sverige men man inväntar eventuella dispenser.

Byggbranschen: Byggbranschen har det väldigt tufft. Omkring 25-50 företag per vecka ansöker om konkurs runt om i Sverige. Generellt sett ser man en minskad orderingång, vilket innebär problem kring planeringen. Lönsamheten är dessutom marginell på de mindre jobben. Ett mer stabilt ränteläge påverkar människors köp- och investeringsbeteende och branschen ser ändå positivt på framtiden.

Valdemarsviks Sparbank: Huvudmannamöte 28/2 med frågan vad banken ska göra för att bygden ska blomstra.

Handel: Handeln har det tufft i hela Sverige, flera konkurser i branschen hos både etablerade kedjor och mindre aktörer.


30 nov

 • Ringarum: Julmarknad planeras till den 9 december 2023.
 • NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik: föreningen har blivit mer känd i Valdemarsvik och rådgivningar med nystartare sker i bankens lokaler. Ny kurs ”Steget-till-eget” planeras till våren med start den 28 februari. Åke uppmanar samtliga att sprida informationen vidare i sina nätverk.
 • Fastighetsföretagen: Fogelvik ser ovanligt många uppsägningar av hyreskontrakt just nu.
 • Handel: Konjunkturen påverkar detaljhandeln negativt, både i fysisk butik och på internet.
 • Visit Valdemarsvik: Även besöksnäringen påverkas av konjunkturen men man ser positivt på framtiden och kommande högsäsong. Krister lyfter också hamnvärdskapet i Fyrudden där avtal ännu inte tecknats med upphandlad entreprenör. Frågan ligger hos kommunen.
 • Företagarna Valdemarsvik: Planerar ett arrangemang ihop med kommunen under våren (jan/feb). Viksgalan pausas under 2024 då kommunen valt att inte sponsra galan.
 • LRF: 2023 har varit ett relativt dåligt år för lantbrukarna pga världsläget med höga priser på insatsvaror som följd och ogynnsamma väderförhållanden.
 • Bygg: Läget är mycket svårt för byggbranschen just nu. Framförallt stoppas stora jobb och skjuts på framtiden medan det fortsatt finns viss efterfrågan från privatkunder.
 • Sparbanken: Arbetar aktivt med att stötta företags- och privatkunder i Valdemarsvik. Målet med den höjda räntan är fortsatt att få ner inflationen.

31 aug

 • Visit Valdemarsvik: Ingen närvarande från föreningen. Pia från Café Kårtorp gästade rådet och berättade om en rekordsommar, utvecklingsplaner för Kårtorp samt utmaningar med kompetensförsörjning.
 • Företagarna Valdemarsvik: Företagarna i Söderköping har bjudit in näringslivet i Valdemarsvik till en föreläsning under hösten. I Valdemarsvik planeras också någon företagarträff med föreläsning tillsammans med kommunen. I styrelsen diskuteras också Viksgalan 2024, om den ska bli av eller ej.
 • LRF: Bjuder in till Jordbrukardagen den 23 sept på Karlssons gård/Uffes däck på temat smådjur.
 • Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik: Nystartarkursen ”Steget till eget” genomförs under hösten med start den 13 sept och 5 veckor framåt. I föreningen diskuteras hur Nyföretagarcentrum kan inspirera mer till nyföretagande.
 • Byggföretagen: Branschen har det mycket tufft just nu. Efterfrågan på nyproducerade hus är i stort sett obefintlig.
 • Industri: Ingen från branschen närvarade men Johnny (SMP AB) gästade rådet. Flera har varslats (både lokalt och runt om i branschen) och han ser att även legotillverkningsindustrin kommer påverkas när byggandet stannar av.
 • Skeppsgården – Cenita Lindth har bjudits in som medlem i rådet för att representera Skeppsgården genom företaget Levande Föda. Aktuellt i Skeppsgården är fortsatt en offentlig toalett. Sarah och Stefan tar det vidare, uppföljning nästa råd.

1 juni

Punkten hanns inte med under mötet men lyftes som viktig att hinna med. Istället för att med rådet skapa ännu fler aktiviteter för näringslivet skulle näringslivsrådet kunna lyfta aktiviteter som redan görs och stärka dem. Punkten tas upp löpande på kommande råd.

 1 februari 

 • Företagarna planerar inför vårens Viksgala och lyfter frågan om kommunens elkapacitet som viktig för framtiden.
 • Visit Valdemarsvik arbetar med broschyr och karta för sommarens turistsäsong. Flera positiva aktiviteter har genomförts via föreningen, bl a Nyårsvandring som sannolikt blir av igen nästa nyår. Återigen diskuteras de tomma lokalerna på Storgatan som ett stort bekymmer.
 • Fastighetsägarna via Fogelvik lyfter antalet vakanta lägenheter i kommunen och vikten av inflyttning. De önskar att få kontakt med kommunens energirådgivare och att skapa ett nätverk med de stora fastighetsägarna i kommunen.
 • Nyföretagarcentrum såg en nedgång i antalet nystartare under hösten men ser nu en uppgång och ett ökat intresse för vårens kurs i ”steget till eget”. 12 personer är anmälda till kursen varav 5 från Valdemarsvik. Diskussion förs med Företagarna om att dela ut priset ”Årets nyföretagare” under Viksgalan.
 • LRF diskuterar beredskap vid eventuella kriser och hur näringslivet och kommunen tillsammans skulla kunna samverka kring frågan.
 • Gryts sockenförening planerar att genomföra aktiviteter för yngre för att inspirera och engagera. En pizzakväll planeras den 28 februari på Fyrudden.
 • Baljaföreningen har genomför en lycka julmarknad men upplever problem med att Klassikerfestivalen återigen genomförs samma

31 aug 2023

 • Fiber och bredband. Flera av företagen i området saknar fiberuppkoppling vilket blir ett reellt problem för lantbrukare och personer som arbetar på distans eller med datorn som verktyg. Företagen önskar att Valdemarsviks kommun bevakar denna fråga ihop med fiber- och bredbandssamordnaren på Söderköpings kommun.
 • Frakt och transport. Det är svårt med frakt och transport från och till företagen i Tryserum/Västertryserum och det krävs ofta att företaget kontaktar DHL/Schenker direkt för att eventuellt lyckas ordna med leveranser. Önskemål att titta på kreativa lokala och gemensamma lösningar mellan företagen.
 • Kompetens och arbetskraft. Eftersom den regionala busstrafiken (förutom anropsstyrd närtrafik) inte går i den här delen av kommunen är det svårt att finna lämplig arbetskraft inom samtliga områden. Det krävs ofta att personal eller praktikanter bor i närheten, har körkort, rätt kompetens och viljan att arbeta där – något som inte alltid sammanfaller.
 • Samordning av evenemang. Önskemål att samordna evenemang gemensamt i kommunen för att undvika att de läggs på samma datum.

30 nov 2023

Endast en företagare från Gryt deltog utöver rådets ordinarie medlemmar. Flera av de ordinarie medlemmarna är däremot företagare i Gryt med omnejd. Medskick från Grytsföretagarna är att besöksnäringen är viktig och att många företagare gynnas av besökarna.

30 nov 2023

Sarah berättar kort om projektet på Stallplan i Gryt.

Sarah berättar kort om att kommunstyrelsen gett uppdraget att utveckla ett platsvarumärke för Valdemarsviks kommun och förändra kommunens arbete med turistservice. Näringslivsrådet kommer bli delaktiga i utformningen och framtagandet av platsvarumärket. Turistservicefrågan diskuteras vidare med besöksnäringen.

Ringarumsföretagen undrar om flytten av återvinningsstationen blir av. Frågan ligger hos kommuen.

Krister/Visit Valdemarsvik lyfter vikten av att återvinningsstationen i Fyrudden sköts då FTI:n på Stallplan tagits bort.

31 aug 2023

Företagarna och kommunen pratar vidare om en ljusskylt på Lefverts tomt vid Mossebo. Följs upp nästa möte.

Karl Öhlander kommer att sluta som kommundirektör from den 1 oktober då Kristina Lohman går in som ställföreträdare. Karl tackar för sig då detta blir hans sista näringslivsråd i Valdemarsviks kommun.